Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 43

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2007г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Костадинка Наумова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Предложение от Даринка Алексиева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Русе да бъде определен Пламен Тодоров Дочев – съдия в Районен съд – гр. Бяла, с ранг “съдия в ОС” за изпълняващ функциите на “Административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Бяла.
2. Искане от Борис Велчев – Главен прокурор на Р България за временно отстраняване от длъжност на обвиняемата Ирена Венкова Иванова – председател на Районен съд – гр. Белоградчик.
3. Предложение от комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС за допускане за изслушване на заседанието на 14 декември 2007 г., за обсъждане на доклади за състоянието на информационните системи, анализа и становището, изготвени от експертната работа група в състав: Тодор Тодоров – началник-отдел “Информационни технологии” при Министерство на правосъдието, Владислав Христозов, Любомир Димов и Пламен Вачков – председател на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Предложение от Даринка Алексиева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Русе да бъде определен Пламен Тодоров Дочев – съдия в Районен съд – гр. Бяла, с ранг “съдия в ОС” за изпълняващ функциите на “Административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Бяла

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 168, ал. 3, изр. 2 във вр. с чл. 237 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Пламен Тодоров Дочев – съдия в Районен съд – гр. Бяла, с ранг “съдия в ОС” за изпълняващ функциите на “Административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Бяла, с ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност, до завръщане на замествания.
2. ОТНОСНО: Искане от Борис Велчев – Главен прокурор на Р България за временно отстраняване от длъжност на обвиняемата Ирена Венкова Иванова – председател на Районен съд – гр. Белоградчик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ ОТСТРАНЯВА ВРЕМЕННО ОТ ДЛЪЖНОСТ обвиняемата Ирена Венкова Иванова – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Белоградчик до приключването на досъдебното производство – следствено дело на Националната следствена служба, прокурорска преписка на СГП.
2.2. На основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ ОТСТРАНЯВА ВРЕМЕННО ОТ ДЛЪЖНОСТ обвиняемата Ирена Венкова Иванова –в качеството и на съдия при Районен съд – гр. Белоградчик до приключването на досъдебното производство – следствено дело на Националната следствена служба, прокурорска преписка на СГП.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

3. ОТНОСНО: Анализ и становище от работна група определена с решение на КПКИТС от 05.12.2007 г., по представените доклади от членовете на работната група за състоянието на информационните системи в органите на съдебната власт, изпратени от Министерство на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ на заседанието на 14.12.2007 г. експертите, работещи по информационните системи в органите на съдебната власт.

СЪДИЛИЩА

1. ОТНОСНО: Писмо от Евгени Стайков – административен ръководител – председател на Софийски апелативен съд за назначаване на съдии в Софийския апелативен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 189, ал. 1, във вр. с чл. 190 от ЗСВ ДА СЕ ОБЯВЯТ СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ в съдилищата, прокуратурите и следствените служби.
1.2. ВЪЗЛАГА на съдебните служители от отдел “Информационни технологии и комуникации” в администрацията на ВСС ДА ПРЕДЛОЖАТ ПРОЕКТ за разпределение на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените служби, съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗСВ. Същият да се докладва на заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено за 18.12.2007 г.
2. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 и чл. 160 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Параскев Радулов Радулов от заеманата длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от 31.12.2007 г.
2.1. На основание чл. 330, ал. 2, т. 1 ПООЩРЯВА Параскев Радулов Радулов със служебна благодарност и грамота на ВСС.
3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – гр. Варна, с ранг “съдия в ОС” на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 15/22.03.2006 г., с което Николай Иванов Кирков е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ямбол, с израза “с ранг “съдия в ОС””.
5. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 15/22.03.2006 г., с което Васил Митев Атанасов е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ямбол, с израза “с ранг “съдия в ОС””.
6. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 15/22.03.2006 г., с което Радостин Стоянов Радиев е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ямбол, с израза “с ранг “съдия в ОС””.
7. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 24/17.05.2006 г., с което Галя Господинова Казакова е назначена на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ямбол, с израза “с ранг “съдия в ОС””.
8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ ТРАНСФОРМИРА 1/една/ щатна бройка “съдия” в 1 /една/ щатна бройка “Заместник на административния ръководител – заместник-председател” по щата на Районен съд – гр. Генерал Тошево.
9. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 и чл. 160 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Минка Илиева Шукерова от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Мадан, считано от датата на вземане на решението.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

10. ОТНОСНО: Молба от Стоил Георгиев Колев за възстановяването му на длъжност “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Благоевград
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: със 7 гласа “за”, 10 “против”, 7 “въздържали се”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на Стоил Георгиев Колев за възстановяването му на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Благоевград.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

11. ОТНОСНО: Образуване на дисциплинарно производство по предложение на 5-има членове на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Виолина Личева, съдия в Районен съд-гр.Перник и избор на дисциплинарен състав

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. На основание чл.316, ал.2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО.
11.2. На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Божидар Сукнаров, Георги Шопов, Елена Митова.
12. ОТНОСНО: Предложение на дисциплинарния състав за временно отстраняване от длъжност на Виолина Личева - съдия в Районен съд-гр.Перник

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.232 от ЗСВ ОТСТРАНЯВА ВРЕМЕННО от длъжност Виолина Лозанова Личева, съдия в Районен съд-гр.Перник, за срок от 6 /шест/ месеца.
13. ОТНОСНО: Проект на решение по чл.314, ал.3 от ЗСВ за потвърждаване на наложеното със заповед № ЛС 679/22.11.2007г. на административния ръководител на Окръжен съд-гр.Пловдив дисциплинарно наказание "забележка" на Ирена Асенова Писова, съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наложеното със заповед № ЛС 679/22.11.2007г. на г-н Сотир Цацаров, председател на Окръжен съд-гр.Пловдив, дисциплинарно наказание "забележка" на Ирена Асенова Писова, съдия в окръжен съд-гр.Пловдив, за допуснато от нея дисциплинарно нарушение, изразяващо се в извършване на действия, които неоправдано забавят производството и неизпълнение на служебни задължения.
14. ОТНОСНО: Проект на Решение по чл.314, ал.3 от ЗСВ за потвърждаване на наложеното със заповед №34/27.09.2007г. на административния ръководител на Районна прокуратура-гр.Трън дисциплинарно наказание "забележка" на Пламен Драганов Пейчев, прокурор в Районна прокуратура-гр.Трън

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наложеното от Галина Антонова, административен ръководител - районен прокурор на гр.Трън, дисциплинарно наказание "забележка" на Пламен Драганов Пейчев, прокурор в Районна прокуратура-гр.Трън, за допуснато от него дисциплинарно нарушение, изразяващо се в системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.
15. ОТНОСНО: Проект на решение по чл.320 от ЗСВ за "освобождаване от длъжност" на Николай Николаев Ганчев, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВ, зам.апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.София е накърнил престижа на съдебната власт, което е основание за освобождаване от длъжност.
На основание чл.131, ал.1, т.5 ЗСВ /отм./ ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ Николай Николаев Ганчев, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.София.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

16. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Утвърждава корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г., както следва:
По § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала":
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 01-09 "ДМС и други допълнителни възнаграждения" със сумата в от 12 734 251 лв., съгласно приложение № 1.
1.2. Средствата в размер на 12 197 115 лв. за увеличението по т. 1.1 са за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
1.3. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала" със сумата от 537 136 лв., съгласно приложение № 1, за увеличението по т. 1.1.
По § 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала":
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" със сумата от 207 598 лв., съгласно приложение № 2.
1.5. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" със сумата от 207 598 лв., съгласно приложение № 2, за увеличението по т. 1.4.
1.6. ПРОМЕНЯ източника на финансиране на увеличените с решения на ВСС бюджетни сметки на органи на съдебната власт по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" от средства от преизпълнение на приходите в средства от преходния остатък по бюджета на съдебната власт, съгласно приложение № 3.
По § 10-00 "Издръжка":
1.7. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" със сумата от 169 900 лв., съгласно приложение № 4.
1.8. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" със сумата от 169 900 лв., съгласно приложение № 4, за увеличението по т. 1.7.
1.9. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2007 г. по § 10-30 със сумата от 15 000 лв. за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи, за извършване на спешен авариен ремонт на покрива на Съдебната палата в гр. Ботевград.
1.10. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2007 г. по § 10-30 със сумата от 19 500 лв. за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи, за извършване на авариен ремонт на покрива на сградата на съда.
2. Допуска поправка на фактическа грешка в решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/05.12.2007 г., т. 8.1.6.1. /Приложение № 7/, с което се извършват вътрешни компенсирани промени в § 10-00 "Издръжка" по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2007 г., в частта на § 10-51 и § 10-62, като решението да се чете:
НАМАЛЯВА
………
§ 10-51 "Командировки в страната" с 130 131 лв.
§ 10-62 "Разходи за застраховки" с 20 100 лв.
17. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за отмяна на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 46/08.11.2006 г. за безвъзмездно предоставяне на лек служебен автомобил, числящ се на ВСС, на Окръжен съд гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 46/08.11.2006 г. за безвъзмездното предоставяне на служебен лек автомобил БМВ с рег. № С 2790 ВА, числящ се на Висшия съдебен съвет, на Окръжен съд гр. Варна.
18. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение на зам.-административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив за определяне на индивидуални основни месечни заплати на военни следователи от 01.07.2007 г. в размер по-нисък от максималния за длъжността.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ на Галин Николаев Андонов - следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив индивидуална основна месечна заплата, считано от 01.07.2007 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ на Митко Делчев Ганчев - следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив индивидуална основна месечна заплата, считано от 01.07.2007 г.
21. ОТНОСНО: Проект на решение попредложение за абонамент на ВСС за печатни издания за 2008 година.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде направен абонамент за вестници, списания и специализирани издания за Висшия съдебен съвет за 2008 г.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

22. ОТНОСНО: Проект на решение по Информация за резултатите от извършената тематична планова проверка в Окръжен съд - гр. Пловдив по организацията и провеждането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1.ПРИЕМА информацията за резултатите от извършена тематична планова проверка по организацията и провеждането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристите в Окръжен съд - гр. Пловдив.
22.2.ПРИЕМА констатациите от извършената тематична планова проверка по организацията и провеждането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристите в Окръжен съд - гр. Пловдив.
23. ОТНОСНО: Проект на решение по Информация за резултатите от извършени от Инспектората по ЗСВ при Министерство на правосъдието тематични планови проверки по мониторинг на образувани дела през 2006 г. и първото полугодие на 2007 г. по Закона за защита срещу домашното насилие в Окръжен съд - гр. Пловдив и районните съдилища от съдебния окръг и в районните съдилища в гр. Свиленград, Харманли и Раднево

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ПРИЕМА информацията и констатациите за работата на Окръжен съд - гр. Пловдив и районните съдилища от съдебния окръг и в районните съдилища на Свиленград, Харманли и Раднево.
23.2. ПРИЕМА констатациите от извършената тематична планова проверка по мониторинг на делата, образувани през 2006 г. и първото полугодие на 2007 г. по Закона за защита срещу домашното насилие да бъдат приети за сведение.
24. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо-питане от директора на Столична следствена служба за изплащане на обезщетение по чл. 139 г, ал. 1 от ЗСВ
/отм./ на следовател, назначен за съдия в Административен съд - гр. София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Питането за изплащане на обезщетения по Закона за съдебната власт е от компетентността на административния ръководител.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд