Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 44

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 14 ДЕКЕМВРИ 2007г.


ПРЕДСЕДАТЕЛТСВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Костадинка Наумова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ВКЛЮЧВА СЛЕДНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА:
1. Предложение от административния ръководител-председател на Окръжен съд-гр.Видин за възлагане на функции на административен ръководител-председател на Районен съд-гр.Белоградчик.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Обсъждане на доклади за състоянието на информационните системи за нуждите на Министерство на правосъдието и органите на съдебната власт, изготвени от членове на Работна група, създадена по заповед № ЛС 04-607/2007г. на министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представените доклади от членовете на работната група за състоянието на информационните системи в органите на съдебната власт, изпратени от Министерство на правосъдието и становището на доц. Еди Чакъров по тях, както и изготвения Анализ и становище на създадена работна група от специалисти от АВСС, Софийски окръжен съд, ВАС, НСлС и администрацията на Главния прокурор, и становището на Тодор Тодоров – системен проектант – досега експерт в МП.
2. Висшият съдебен съвет да вземе активно участие в организирана от Министерство на правосъдието кръгла маса за обсъждане на резултатите от горния анализ и оценка на ефективното използване на информационните технологии в съдебната система.
3. ВЪЗЛАГА на комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” в срок до края на месец януари 2008г. да предложи членове за Консултативен съвет по въпросите на информационните системи в органите на съдебната власт.
4. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат действия за назначаване на служители на на свободни щатни бройки за длъжността “системен администратор”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

1. ВЪЗЛАГА на Антон Еленков Антов - съдия в Районен съд гр. Белоградчик да изпълнява временно функциите на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Белоградчик, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, за административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд