Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 45

ПРОТОКОЛ  №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Костадинка Наумова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред точки - 4, 5, 7, 8 - Проекти на Правилници за администрацията на органите на съдебната власт - на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата и на Националната следствена служба.

І. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по протокол №43/13.12.2007г. за освобождаването от длъжност на Параскев Радулов Радулов, съдия в Софийски районен съд.
3. Утвърждаване разписание на длъжностите в звеното за вътрешен одит - дирекция "Вътрешен одит" за 10 щатни бройки.
4. Заповед на главния секретар на ВСС за утвърждаване на разписание на длъжностите в администрацията на ВСС за 63 щатни бройки.
5. Преназначаване на съдебните служители Теменужка Иванова Иванова, старши експерт в отдел "Счетоводство и методология" и Красимир Димитров Калудов, старши експерт в отдел "Финансови разчети и анализи" към дирекция "Бюджет и финанси", на длъжност "младши одитор" в звеното за вътрешен одит - дирекция "Вътрешен одит" към Висшия съдебен съвет.
8. Промяна на статистическите форми за дейността на окръжните, районните и военни съдилища.
10. Сключване на договор с "Български пощи" ЕАД за универсална пощенска услуга от резервирания сектор.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Информация за усвояване на средствата за капиталови разходи за съдебната система за 2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Информация за усвояване на средствата за капиталовите разходи за съдебната система за 2007г.
2. Информация за готовността на Агенцията по вписванията за стартиране на Търговския регистър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Информация за готовността на Агенцията по вписванията за стартиране на Търговския регистър.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

3. Проект на решение относно приемане на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, подготвен от работна група към Висшия съдебен съвет.

4. /ОТТЕГЛЕНА/
5. /ОТТЕГЛЕНА/

6. Проект на решение относно приемане на Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

7. /ОТТЕГЛЕНА/
8. /ОТТЕГЛЕНА/

9. Проект на решение за приемане на Наредба относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Наредба относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

10. Проект на решение относно съгласуване на проект на Наредба за автоматизираните информационни системи в съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 385, ал. 5 от ЗСВ, съгласува проект на Наредба за автоматизираните информационни системи в съдебната власт, със следната забележка:
- да отпадне т. 3 от чл. 23/1/ - “съответствие с обща системна платформа/за техническата и софтуерната среда/”.

СЪДИЛИЩА

11.Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за изменение на решение на ВСС по протокол № 37/01.11.2007 г., в частта за назначаване на Христо Алексиев Ангелов за “съдия” в Районен съд гр. Гълъбово – наказателно отделение, като имената на същия се четат: “Христо Алексеев Ангелов”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

КОРИГИРА решението си по протокол № 37/01.11.2007г., с което Христо Алексиев Ангелов е назначен на длъжността “съдия” в РС гр. Гълъбово – наказателно отделение, като имената на същия се четат: “Христо Алексеев Ангелов”.
12. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за допълване на решение на ВСС по протокол № 37/01.11.2007 г., в частта за назначаване на Радослав Богомилов Филипов за съдия в РС гр. Лом, като решението се допълни с израза: “с ранг “съдия в АС””

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 37/01.11.2007 г., с което Радослав Богомилов Филипов е назначен на длъжността “съдия” в РС гр. Лом, с израза: “с ранг “съдия в АС””.

ПРОКУРАТУРИ

13. Проекти на решения относно предложение на административния ръководител на РП гр. Пловдив за:
13.1. Допълване на решение на ВСС по протокол №18/08.06.2005 г., в частта за назначаване на Галин Петров Гавраилов за “прокурор” в РП гр. Пловдив, като решението се допълни с израза: “с ранг “прокурор в ОП””

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 18/08.06.2005 г., с което Галин Петров Гавраилов е назначен на длъжността “прокурор” в РП гр. Пловдив, с израза: “с ранг “прокурор в ОП””.
13.2. Допълване на решение на ВСС по протокол № 52/13.12.2006 г., в частта за назначаване на Галин Петров Гавраилов за “заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” в РП гр. Пловдив, като решението се допълни с израза: “със запазване на достигнатия ранг “прокурор в ОП”, считано от датата на встъпване в длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 52/13.12.2006 г., с което Галин Петров Гавраилов е назначен на длъжността “заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор в РП гр. Пловдив, с израза: “със запазване на достигнатия ранг “прокурор в ОП”, считано от датата на встъпване в длъжност.
14. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на РП гр. Тополовград за допълване на решение на ВСС по протокол № 5/25.01.2006 г. в частта за назначаване на Милена Кирова Василева за прокурор в РП гр. Тополовград, като решението се допълни с израза: “с ранг “прокурор в ОП””

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 5/25.01.2006 г., с което Милена Кирова Василева е назначена на длъжността “прокурор” в РП гр. Тополовград, с израза: с ранг “прокурор в ОП””.
15. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на РП гр. Тополовград за допълване на решение на ВСС по протокол № 5/25.01.2006 г. за назначаване на Христо Атанасов Джонджоров за “прокурор” в РП гр. Тополовград, като решението се допълни с израза: “с ранг “прокурор в ОП””

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 5/25.01.2006 г., с което Христо Атанасов Джонджоров е назначен на длъжността “прокурор” в РП гр. Тополовград, с израза : “с ранг “прокурор в ОП””.
16. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на РП гр. Варна за допълване на решение на ВСС по протокол №6/02.03.2004 г. в частта за назначаване на Марин Дочев Маринов за “прокурор” в РП гр. Варна, като решението се допълни с израза: “с ранг “прокурор в ОП””

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 6/02.03.2004 г., с което Марин Дочев Маринов е назначен на длъжността “прокурор” в РП гр.- Варна, с израза: “с ранг “прокурор в ОП””.
17. Проект на решение във връзка с решение № 7938/24.07.2007 г. на ВАС, по адм. дело № 4400/2007 г., с което по жалба на Румелия Василева Недялкова и Станислав Стефанов Славов, против проведения конкурс за назначаване на съдии в административните съдилища, е отменено решение на ВСС по протокол № 49/2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Румелия Василева Недялкова и Станислав Стефанов Славов, вх. № 94-00-1005/06.12.2006 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 43/13.12.2007 г. за освобождаване на Параскев Радулов Радулов - от заеманата длъжност "съдия" в Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 43/13.12.2007 г. за освобождаване на Параскев Радулов Радулов от заеманата длъжност "съдия" в Софийски районен съд, като текста по т. 2.1 от решението придобива следната редакция:
"2.1. На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Параскев Радулов Радулов със служебна благодарност, грамота на ВСС и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение за длъжност и ранг."
26. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2007 г., съгласно приложенията.
27. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Утвърждава корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г., както следва:
По бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007 г.:
1. ИЗВЪРШВА вътрешни компенсирани промени по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007 г. по подпараграфите на § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" и § 10-00 "Издръжка", както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 02-05 "Изплатени суми за СБКО и облекло" с
20 000 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-02 "Други възнаграждения и плащания на персонал по извънтрудови правоотношения" с 20 000 лв.
1.3. НАМАЛЯВА § 10-91 "Други разходи за СБКО" със 170 000 лв.
1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-20 "Разходи за външни услуги" със 170 000 лв.
2. УТВЪРЖДАВА корекции на план-сметката на почивните бази при Върховния касационен съд, в рамките на общата бюджетна сметка на Върховния касационен съд за 2007 г., съгласно приложение № 1.
По § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала":
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала" със сумата от 28 480 лв., съгласно приложение № 2.
4. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала" със сумата от 28 480 лв., съгласно приложение № 2, за увеличението по т. 3.
По § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала":
5. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" със сумата от 52 398 лв., съгласно приложение № 2.
6. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" със сумата от 52 398 лв., съгласно приложение № 2, за увеличението по т. 5.
По § 10-00 "Издръжка":
7. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" със сумата от 75 285 лв., съгласно приложение № 2.
8. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" със сумата от 75 285 лв., съгласно приложение № 2, за увеличението по т. 7.
9. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2007 г. по § 10-30 за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт, за извършване на авариен ремонт на тавани в съдебна зала.
28. ОТНОСНО: Предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 291 от ЗСВ и на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на Радка Колева Колева - съдия по вписванията в Районен съд гр. Кърджали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище по предложението на Министъра на правосъдието да се определи, при условията на чл. 291 от ЗСВ, сума към основната месечна заплата на Радка Колева Колева - съдия по вписванията при Районен съд гр. Кърджали, считано от датата на вземане на решението.
2. Изразява положително становище по предложението на Министъра на правосъдието на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ да се определи допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на Радка Колева Колева - съдия по вписванията при Районен съд гр. Кърджали, считано от датата на вземане на решението.
3. Сумите по т. 1 и 2 да се изплащат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Кърджали за съответната година при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
29. ОТНОСНО: Предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 291 от ЗСВ на Илияна Стефанова Спасова - съдия по вписванията в Районен съд гр. Пловдив.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище по предложението на Министъра на правосъдието да се определи при условията на чл. 291 от ЗСВ сума към основната месечна заплата на Илияна Стефанова Спасова - съдия по вписванията при Районен съд гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
2. Горната сума да се изплаща в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Пловдив за съответната година при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
30. ОТНОСНО: Предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 291 от ЗСВ на Елена Петкова Кръжкова - съдия по вписванията в Районен съд гр. Пловдив.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище по предложението на Министъра на правосъдието да се определи при условията на чл. 291 от ЗСВ сума към основната месечна заплата на Елена Петкова Кръшкова - съдия по вписванията при Районен съд гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
2. Горната сума да се изплаща в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Пловдив за съответната година при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
31. ОТНОСНО: Предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на Венета Николова Василева - Минковска - съдия по вписванията при Районен съд гр. Ловеч, на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище по предложението на Министъра на правосъдието да се определи, на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ, допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на Венета Николова Василева - Минковска - съдия по вписванията при Районен съд гр. Ловеч, считано от датата на вземане на решението.
2. Горната сума да се изплаща в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Ловеч за съответната година при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
32. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. Кнежа за определяне на допълнително възнаграждение на съдии за възложено изпълнение на функциите на съдия по вписванията при Районен съд гр. Кнежа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ на Цветанчо Димитров Трифонов - председател на Районен съд гр. Кнежа допълнително възнаграждение за изпълнявани функции на съдия по вписванията в Районен съд гр. Кнежа за периода от 01.01.2007 г. до 30.11.2007 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ на Антон Цветанов Антонов - съдия в Районен съд гр. Кнежа допълнително възнаграждение за изпълнявани функции на съдия по вписванията в Районен съд гр. Кнежа за периода от 01.01.2007 г. до 30.11.2007 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Георгиев Тодоров - съдия в Районен съд гр. Кнежа допълнително възнаграждение за изпълнявани функции на съдия по вписванията в Районен съд гр. Кнежа за периода от 01.01.2007 г. до 30.11.2007 г.
4. Горните суми да се изплатят в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Кнежа за 2007 г. при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
33. ОТНОСНО: Изменение на решение на ВСС по протокол
№ 42/05.12.2007 г. във връзка с определянето на допълнително възнаграждение за научна степен в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/05.12.2007 г. относно определянето на допълнително възнаграждение за научна степен в органите на съдебната власт, като обединява решенията по
т. 12.4 и т. 12.5 в следния текст:
"12.4. Административните ръководители на органи на съдебната власт утвърждават изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на т. 12.1 на магистрати и съдебни служители, при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и отговаря на изискванията, поставени в съответната длъжностна характеристика."
36. ОТНОСНО: Одобряване на план за действие, изготвен от административния ръководител на Военно-апелативния съд за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен вътрешен одит за проверка и анализ на финансово-счетоводното състояние и оценка на въведените и функциониращи системи за финансово управление и контрол във Военно-апелативния съд за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Военно-апелативния съд, за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад за извършен вътрешен одит за проверка и анализ на финансово-счетоводното състояние и оценка на въведените и функциониращи системи за финансово управление и контрол във Военно-апелативния съд за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г.
37. ОТНОСНО: Одобряване на план за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен вътрешен одит за проверка и анализ на финансово-счетоводното състояние и оценка на въведените и функциониращи системи за финансово управление и контрол в Районен съд гр. Кърджали за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад за извършен вътрешен одит за проверка и анализ на финансово-счетоводното състояние и оценка на въведените и функциониращи системи за финансово управление и контрол в Районен съд гр. Кърджали за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2007 г.
38. ОТНОСНО: Упълномощаване на комисия "Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за 2007 г. до първото заседание на ВСС през 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия "Бюджет и финанси", в състав не по-малко от трима нейни членове, или на подпис, до първото заседание на ВСС за 2008 година да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт, с взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2007 г. и откриването на финансирането на органите на съдебната власт през 2008 г.
2. Решенията по актуализирането на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. след последното заседание на ВСС за 2007 г. да се вземат на подпис от членовете на комисия "Бюджет и финанси" по предложение на главния секретар и да бъдат предложени за утвърждаване от Висшия съдебен съвет на първото заседание през 2008 година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд - гр. Брезник за отпускане на 3 щатни бройки за съдебни служители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд - гр. Брезник с 2 /две/ щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- 1 /една/ щатна бройка за "чистач", считано от 01.01.2008 г.
- 1 /една/ щатна бройка за "касиер", считано от 01.01.2008 г.
40. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд - гр. Елхово за увеличение щатната численост на съда с една щатна бройка за "Системен администратор - ІІ степен".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд - гр. Елхово с 1 /една/ щатна бройка за "системен администратор - ІІ степен", считано от 01.01.2008 г.
41. ОТНОСНО: Искане от директора на Окръжна следствена служба - гр. Шумен за увеличение щатната численост на ОСлС - Шумен с 2,5 щатни бройки за съдебни служители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна следствена служба - гр. Шумен с 1,5 щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- 1 щатна бройка за "компютърен оператор - изпълняващ деловодни функции", считано от 01.01.2008 г.
- 0,5 щатна бройка за "чистач", считано от 01.01.2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Докладна записка от главния секретар на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УТВЪРЖДАВА разписание на длъжностите в звеното за вътрешен одит - дирекция "Вътрешен одит" за 10 щатни бройки.
1.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заповедта на главния секретар на ВСС за утвърждаване на разписание на длъжностите в администрацията на ВСС за 63 щатни бройки.
1.3. ПРЕНАЗНАЧАВА съдебните служители Теменужка Иванова Иванова - ст. експерт в отдел "Счетоводство и методология" и Красимир Димитров Калудов - ст. експерт в отдел "Финансови разчети и анализи" към дирекция "Бюджет и финанси" на длъжност младши одитор в звеното за вътрешен одит - дирекция "Вътрешен одит" към Висшия съдебен съвет.
2. ОТНОСНО: Сключване на договор с "Български пощи" ЕАД за универсална пощенска услуга от резервирания сектор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова да сключи договор с "Български пощи" ЕАД за предоставяне на универсална пощенска услуга от резервирания сектор.
3. ОТНОСНО: Промяна на статистическите форми за дейността на окръжните, районните и военни съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. УТВЪРЖДАВА изменение на статистическата форма за дейността на окръжните, районните и военните съдилища по приложените образци.
3.2. Утвърдените изменени и осъвременени статистически форми за дейността на апелативните, окръжните, административните, районните и военните съдилища да бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС за ползване от съдилищата при отчитане на 2007 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд