Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 46

ПРОТОКОЛ  № 46

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 27 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Иван Колев, Петър Стоянов.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 1 – Проект на решение относно предложение от министъра на правосъдието за поощряване на съдии.
ІІ. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Предложение от Министъра на правосъдието за награждаване на г-н Сергей Станишев – министър-председател на Р България.
2. Предложение от Министъра на правосъдието за упълномощаване на член на ВСС, който да подпише тристранни споразумения за встъпване на Министерство на правосъдието в правата и задълженията по подписаните договори за проектиране и строителство на съдебните палати в гр. Павликени, гр. Козлодуй и гр. Девня.

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

І. ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за награждаване на г-н Сергей Станишев – министър-председател на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НАГРАЖДАВА г-н Сергей Станишев – министър-председател на Република България с плакет на ВСС за личния му принос и подкрепа при осъществяване на съдебната реформа в България.

 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

2. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение на Главния прокурор на РБ за отстраняване от длъжност на Ангел Делчев Дончев – прокурор във ВКП, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ ОТСТРАНЯВА ВРЕМЕННО ОТ ДЛЪЖНОСТ Ангел Делчев Дончев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, до приключване на образуваното срещу него наказателно производство.


ПРАВНИ ВЪПРОСИ

3.1. ОТНОСНО: Проект на решение относно съгласуване на проект на Наредба за съдебните заседатели

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Съгласува без забележки проект на Наредба за съдебните заседатели.
3.2. ОТНОСНО: Писмо – молба от Националното сдружение на съдебните заседатели с искане за актуализиране на хонорара на съдебните заседатели за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Оставя без уважение молбата от Националното сдружение на съдебните заседатели.
4. ОТНОСНО: Проект на решение относно приемане на Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. На основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт приема Правилник за администрацията на Върховния касационен съд, като прави следните изменения и допълнения в проекта на правилник:
4.1.1. Длъжността “съветник по парламентарните въпроси” не следва да се предвижда.
4.1.2. При назначаване на съдебни служители във ВКС следва да се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от КТ.
4.1.3. Звено за вътрешен одит се изгражда само във ВСС, но не и в другите органи на съдебната власт.
4.1.4. От чл. 10 на Правилника на ВКС в частта за изискванията за назначаване на длъжност “н-к на кабинет на председателя” да отпаднат изброените специалности – “право”, “журналистика” или “връзки с обществеността”.
4.1.5. Да отпадне § 3 от ПЗР на Правилника.
4.2. Допълва решение на ВСС по протокол № 45/19.12.2007 г. в частта му относно приемане Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, като
- чл. 184 се изменя по следния начин “При назначаване на съдебни служители следва да се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от КТ.
- да отпадне § 6 от ПЗР на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
5. ОТНОСНО: Проект на решение относно приемане на Правилник за администрацията на Върховния административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. На основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт приема Правилник за администрацията на Върховния административен съд, като прави следните изменения и допълнения в проекта на правилник:
5.1.1. Длъжността “съветник по парламентарните въпроси” не следва да се предвижда в Правилника на ВАС.
5.1.2. При назначаване на съдебни служители във ВАС следва да се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от КТ.
5.1.3. В чл. 42, т. 3 от Правилника на ВАС след “със заповед на главния секретар на ВСС” се допълва “въз основа на решение на ВСС”.
5.1.4. В чл. 109, ал. 3 от Правилника на ВАС се извършва корекция като вместо “ВКС” се замени с “ВАС”, поради допусната техническа грешка.
5.1.5. Звено за вътрешен одит се изгражда само във ВСС, но не и в другите органи на съдебната власт.
5.1.6. От чл. 10 на Правилника на ВАС в частта за изискванията за назначаване на длъжност “н-к на кабинет на председателя” да отпаднат изброените специалности – “право”, “журналистика” или “връзки с обществеността”.
5.1.7. Да отпадне § 4 от ПЗР на Правилника.
6. ОТНОСНО: Проект на решение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. На основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт приема Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България, като прави следните изменения и допълнения в проекта на правилник:
6.1.1. При назначаване на съдебни служители в Прокуратурата на Република България следва да се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от КТ.
6.1.2. Звено за вътрешен одит се изгражда само във ВСС, но не и в другите органи на съдебната власт.
6.1.3. От чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Прокуратурата на Република България в частта за изискванията за назначаване на длъжност “н-к на кабинет на главния прокурор” да отпаднат изброените специалности – “право” и “публична администрация”.
6.1.4. Да отпадне § 5 от ПЗР на Правилника.
7. ОТНОСНО: Проект на решение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. На основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт приема Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби, като прави следните изменения и допълнения в проекта на правилник:
7.1.1. При назначаване на съдебни служители в Националната следствена служба и окръжните следствени служби следва да се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от КТ.
7.1.2. Звено за вътрешен одит се изгражда само във ВСС, но не и в другите органи на съдебната власт.
7.1.3. В чл. 3, ал. 3 , изр. първо от Правилника на НСлС “административен секретар” се заменя със “съдебен администратор”.
7.1.4. В чл. 39, ал. 3 от Правилника на НСлС след “съобразно решение” се допълва изразът “на ВСС”.
7.1.5. От чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на администрацията на НСлС и на ОСлС в частта за изискванията за назначаване на длъжност “н-к кабинет на директора” да отпаднат изброените специалности – “право” и “публична администрация”.
7.1.6. Да отпадне § 4 от ПЗР на Правилника.
8. ОТНОСНО: Резюме на информацията от извършена от Инспектората при Министерство на правосъдието тематична планова проверка в Окръжен съд – гр. Кърджали и районните съдилища в съдебния окръг по мониторинг на делата, образувани през 2006 г. и първото полугодие на 2007 г. по Закона за защита срещу домашното насилие и Окръжен съд – гр. Смолян и районните съдилища от съдебния окръг по мониторинг на НПК, в частта на съкратеното съдебно следствие в производството пред първа инстанция, незабавното производство и прекратяване на съдебното производство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПРИЕМА констатациите от тематичната планова проверка извършена в Окръжен съд – гр. Кърджали и районните съдилища в съдебния окръг по мониторинг на делата, образувани през 2006 г. и първото полугодие на 2007 г. по Закона за защита срещу домашното насилие.
8.2. ПРИЕМА констатациите от тематичната планова проверка извършена в Окръжен съд – гр. Смолян и районните съдилища от съдебния окръг по мониторинг на НПК, в частта на съкратеното съдебно следствие в производството пред първа инстанция, незабавното производство и прекратяване на съдебното производство.
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
9. ОТНОСНО: Участие в 6-тата среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода 13-16 януари 2008 г. в Брюксел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. КОМАНДИРОВА за участие в 6-тата среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода 13-16 януари 2008 г. в Брюксел:
г-н Иван Димов – член на ВСС и председател на комисия “Международно правно сътрудничество” при ВСС
г-н Георги Шопов – член на ВСС и на комисия “Международно прано сътрудничество” при ВСС
г-жа Вероника Николова – съдия в СГС и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела
г-жа Богдана Желявска – съдия в СГС и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
9.2. Пътните разходи се поемат от Европейската Комисия, като пътуването ще се извърши със самолет.
9.3. Разходите за настаняване и дневни са за сметка на Висшия съдебен съвет.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА:
ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за упълномощаване на член на ВСС, който да подпише тристранни споразумения за встъпване на Министерство на правосъдието в правата и задълженията по подписаните договори за проектиране и строителство на съдебните палати в гр. Павликени, гр. Козлодуй и гр. Девня

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова да подпише тристранните споразумения за встъпване на Министерство на правосъдието в правата и задълженията по подписаните договори за проектиране и строителство на съдебните палати в гр. Павликени, гр. Козлодуй и гр. Девня.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф.д-р Анелия Мингова


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд