Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдебна карта

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за законодателни промени приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/28.03.2017 г., т.14

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАОСНОСВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА И РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПАМЕТНА ЗАПИСКА ОТ ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА, ПРОВЕДЕНА НА 27 АПРИЛ 2016 Г., НА ТЕМА "ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА ЗА МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ НА ДЕЛАТА, КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАВНОМЕРНА НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ. РАЙОННИЯТ СЪД И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ"

КРАТЪК ПРОТОКОЛ ОТ ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА, ПРОВЕДЕНА НА 22 ЯНУАРИ 2016 Г., НА ТЕМА "РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИЯ СЪД ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В КОНТЕКСТА НА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА КАРТА"

ПАМЕТНА ЗАПИСКА ОТ ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА, ПРОВЕДЕНА НА 22 ЯНУАРИ 2016 Г., НА ТЕМА "РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИЯ СЪД ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В КОНТЕКСТА НА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА КАРТА"

ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СТРУКТУРАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА В СЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА. Юли, 2015 г.

ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В СТРУКТУРАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОМЯНА В ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРУКТУРА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

ДОКЛАД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ И НАТОВАРЕНОСТТА НА РАЙОНИТТЕ СЪДИЛИЩА

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд