Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

    
19 май 2015 година

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСС И СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВСС” С БЕНЕФИЦИЕНТ ВИСШ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 МАЙ 2015 Г.

 

На 20 май 2015 г., сряда, от 10:00 ч. в зала „Средец” на „Шератон София Хотел Балкан” ще се състои заключителна пресконференция по проект № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС” с бенефициент Висш съдебен съвет, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ръководител на проекта е г-жа Милка Итова, член на ВСС и председател на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

 

На конференцията ще бъдат представени изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати от проекта. Проектните дейности са реализирани в периода от 10 май 2013 до 30 юни 2015 г. и общата им стойност е 1 133 704 лв.

 

В началото на проекта е извършен Анализ на нуждите от обучение на членовете на ВСС и служителите от администрацията на ВСС, последван от провеждането на 44 специфични обучения по 9 теми:

 

• „Атестиране на магистрати“
• „Провеждане на конкурси за назначаване/повишаване в съдебната система“
• „Стратегическо планиране“
• „По-добро управление в съдебната система“
• „Дисциплинарна практика“
• „Професионална етика и най-добри антикорупционни практики“
• „Професионална етика и превенция на корупцията“
• „Ефективно управление на екипи“
• „Публично представяне и комуникации“


В рамките на проведените обучения са обучени общо 658 участника от целевите групи, включващи членовете на ВСС и служителите от администрацията на ВСС, а за обученията, свързани с атестиране и провеждане на конкурси, също и членовете на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, помощните атестационни комисии и администрацията на ВСС, която обслужва дейността по атестация и членовете на конкурсните комисии, които отговарят за законосъобразното провеждане на конкурсите. Включването в обученията на членовете на помощните атестационни комисии ще допринесе за по-добро качество на провежданите атестации и конкурси в съдебната система. Съществено достижение на проекта е привличането на чуждестранни лектори в обученията по атестиране и конкурсни процедури, от страни със сходни процедури в областта на атестирането. Представените добри практики са база за иницииране на законодателни промени, както и промени в методиката за атестиране в бъдеще.

 

Постигнатите резултати могат да бъдат обобщени по следния начин:

 

• Изготвен Анализ на нуждите от обучение;
• Проведени 44 обучения за целевите групи;
• Проведени 2 бр. пресконференции за заинтересованите страни;
• Разработени информационни и рекламни материали при спазване на мерките за информация и публичност на финансиращата програма.


Постигнатите с изпълнението на този проект резултати имат пряк принос за:

 

• Подобряване на цялостната работа на членовете и администрацията на ВСС чрез провеждане на специфични обучения;
• Подобряване на методите на управление на човешките ресурси в съдебната система;
• Повишаване на капацитета на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС.


Посредством постигането на тези специфични цели, бенефициентът е постигнал и общата цел на проекта, а именно: Подобряване работата на съдебната система чрез повишаване на квалификациите и уменията посредством специфични обучения за нови управленски умения.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд