Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 май 2015 година

20 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се” избра съдия Янко Янев за административен ръководител – председател на Апелативен съд - гр. Велико Търново.

 

Съдия Янев има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е съдебен кандидат в ОС Габрово, младши съдия, съдия. От 2001 г. до 2008 г. е административен ръководител - председател на Районен съд – Дряново. От 2008 г. до момента заема длъжността зам.-административен ръководител на Окръжен съд – Велико Търново. С решение на ВСС по протокол №3/22.01.2015 г. е повишен в ранг «съдия във ВКС/ВАС».

 

В Концепцията и изложението си съдия Янев посочи като своя основна цел гарантирането на върховенството на закона, достигането на европейските стандарти на независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система. Заяви, че ще работи за усъвършенстване управлението на съда, укрепването и повишаването на професионалната квалификация, компетентността и мотивацията на съдиите. Като свои цели изтъкна още гарантиране достъпа до правосъдие, работа в условия на максимална публичност и прозрачност, информационно и технологично модернизиране и борба с корупцията.

 

Кандидатурата на съдия Янев бе подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Колев и от члена на Висшия съдебен съвет - Димитър Узунов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд