Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 май 2015 година

20 май 2015 година

Днес, 20 май 2015 г., сряда, от 10:00 ч. в зала „Средец” на „Шератон София Хотел Балкан” се проведе заключителна пресконференция по проект № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС” с бенефициент Висш съдебен съвет, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ръководителят на проекта - г-жа Милка Итова, член на ВСС представи изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати от проекта в периода от 10 май 2013 до 30 юни 2015 г. Фокусът беше поставен върху извършения в рамките на проекта Анализ на нуждите от обучение на членовете на ВСС и служителите от администрацията на ВСС, последван от провеждането на 44 обучения по 9 специфични теми, сред които „Атестиране на магистрати“, „Провеждане на конкурси“, „Стратегическо планиране“, „По-добро управление в съдебната система“, „Дисциплинарна практика“, „Професионална етика и най-добри антикорупционни практики“, „Ефективно управление на екипи“ и „Публично представяне и комуникации“. Обученията обхванаха общо 658 участника от целевите групи, включващи както членовете на ВСС и служителите от администрацията на ВСС, така и членовете на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, помощните атестационни комисии и администрацията на ВСС, която обслужва дейността по атестация и членовете на конкурсните комисии, които отговарят за законосъобразното провеждане на конкурсите.

 

Благодарение на привлечените чуждестранни лектори в обученията и представените добри практики, се създаде база за иницииране на законодателни промени, както и промени в методиката за атестиране в бъдеще, което може да бъде отчетено като косвен резултат от проекта. Директните резултати от обученията, които ще бъдат постигнати в дългосрочен план, са подобряване на цялостната работа на членовете и администрацията на ВСС и подобряване на методите на управление на човешките ресурси в съдебната система, на атестационните и конкурсните комисии, в които участват магистрати.

 

Посредством постигането на тези резултати, бенефициентът – Висш съдебен съвет, е постигнал и общата цел на проекта, а именно: Подобряване работата на съдебната система чрез повишаване на квалификациите и уменията посредством специфични обучения за нови управленски умения.

 

Председателят на ВКС Лозан Панов провокира дискусия по отношение на въпросите, които интересуват магистратите – атестиране, конкурси, дисциплинарни производства и които бяха предмет на основните дейности на проекта. Изразиха се становища, че няма пречка паралелно с обсъждане на промените в Конституцията на Република България да се внесат и така належащите промени в Закона за съдебната власт.

 

Изразиха се положителни становища за формирането на целевите групи по обученията, в които са участвали редови магистрати, съдии от ВАС като лектори, членове на ВСС и администрацията, подпомагаща конкурсите и атестирането. Това е дало възможност за полезна дискусия, в която са се чули различните гледни точки.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд