Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 май 2015 година

    
20 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия Живка Спирова за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливен.

 

Съдия Спирова има над 14 години юридически стаж, от които над 13 в органите на съдебната власт. Била е стажант в Окръжен съд – Сливен, адвокат в Адвокатска колегия - Бургас, съдия по вписванията в Районен съд – Сливен. От 25.07.2005 г. досега заема длъжността съдия. С решение на ВСС по протокол №32/26.07.2012 г. е повишена в ранг «съдия в АС».

 

Като лична мотивация за заемане на длъжността съдия Спирова посочва своя професионален опит, натрупан през годините и умението да общува с хора и институции.
В Концепцията си за стратегическо управление на съда тя подчертава, че пълноценно ще използва принципа на случайно разпределение на делата като смята да оптимизира Вътрешните правила за случайно разпределение на делата. Съдия Спирова заявява, че ще утвърди провеждането на периодични анализи на практиката по наказателни и граждански дела, както и периодични анализи на финансовите разходи за дейността на съда. Ще работи за оптимално за организиране работата на съдебните служители в РС – Сливен, с цел повишаване на ефективността в работата им. Изрази идеи за партньорство с университети, както и за проактивна медийна политика.

 

Кандидатурата на съдия Спирова бе подкрепена от членовете на ВСС – Милка Итова и Мария Кузманова. Те се мотивираха с това, че тя има много добра визия за развитие на съда, а нейната работа се отличава с висок професионализъм, стремеж да промени статуквото, отговорност и човечност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд