Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Избор на председател на Районен съд - гр. Несебър

    
21 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия Евгени Узунов за административен ръководител – председател на Районен съд - гр. Несебър.

 

Съдия Узунов има над 14 години юридически стаж, от които над 7 в органите на съдебната власт. Работил е като адвокат в Адвокатска колегия – Бургас, после като дознател в ОД „Полиция” – Бургас. От 19.10.2007 г. до 17.04.2012 г. заема длъжността прокурор, а от 17.04.2012 г. досега е съдия. Придобит ранг «прокурор в ОП». Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Несебър.

 

Като лична мотивация за заемане на длъжността съдия Узунов посочва факта, че обича работата си, добре познава дейността на съда и колегите си; има уменията да го ръководи.
В Концепцията си за стратегическо управление на съда той посочва, че целта му е запазване на добрия управленски модел чрез приемственост, запазване и поддържане на диалога с всички съдилища от Бургаския съдебен окръг. Заявява и работа по изпълнение на по-конкретни задачи като увеличаване броя на служителите, създаване Център по медиация към РС – Несебър, монтиране естакада за инвалиди, създаване на помещение тип „Синя стая”, подобряване на електронната страница на съда, работа за реализиране на нова сграда на съда, разработване на наръчник на съдебния заседател за нуждите на магистратите, обучения за администрацията и др.

 

Членът на ВСС – Даниела Костова, подкрепи кандидатурата на съдия Евгени Узунов като заяви, че той е много организиран в работата си, обича я, притежава необходимите вещина, компетентност и енергия, за да бъде добър административен ръководител на съда.

  
           
      

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд