Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Избор на районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Първомай

    
21 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра прокурор Йоанна Запрянова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Първомай.

 

Прокурор Запрянова има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и прокурор в районна прокуратура. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №45/15.10.2014 г. е повишена в ранг „прокурор в АП”. Към момента е административен ръководител - районен прокурор на РП – Първомай.

 

В Концепцията си за управление на Районна прокуратура – Първомай, прокурор Запрянова е посочила, че е мотивирана да се кандидатира за втори мандат за длъжността на базата на натрупания професионален опит и желанието да продължи да работи за нормалното функциониране и ефективното развитие на прокуратурата.


Като основни цели тя посочва: подобряване на качеството на разследването по досъдебните производства, съкращаване на сроковете за разследване, увеличаване на броя на образуваните незабавни и бързи производства, активизиране работата на органите на МВР по установяване на случаи на престъпления, включени в Единния каталог на корупционни престъпления, активизиране изпълнението от страна на прокурорите и разследващите полицаи на правомощията им в досъдебните производства. Наред с тези цели прокурор Запрянова заявява, че ще запази постигнатите вече добри практики и положителни резултати, постигнати в работата на прокуратурата през първия й мандат.

 

Членът на ВСС Румен Боев подкрепи кандидатурата на прокурор Йоанна Запрянова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Първомай. Той изтъкна, че тя като магистрат с точна, прецизна, а опитът й помага да съобрази задачите си с конкретната ситуация в региона.

  
      

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд