Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Избор на районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Сливен

    
21 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 17 „за”, 1 „против” и 3 „въздържал се” избра прокурор Иван Иванов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Сливен. Останалите кандидати получиха съответно: Катя Колева, прокурор в РП – Сливен, 3 гласа „за”, 6 „против” и 12 „въздържал се” и Валентин Иванов, прокурор в РП – Сливен, 0 гласа „за”, 9 „против” и 12 „въздържали се”.

 

Прокурор Иванов има близо 15 години юридически стаж като младши прокурор и прокурор в РП - Сливен. В последните три години е бил заместник на административния ръководител в същата прокуратура.

 

В Концепцията си за управление на Районна прокуратура – Сливен прокурор Иванов е посочил, че натрупаният дългогодишен професионален опит в тази прокуратура, придобитите умения по финансово управление, управление на човешките ресурси и администриране на работния процес, го мотивират да кандидатства за административен ръководител. 
Като основни цели в бъдещата си дейност той очертава повишаване качеството на прокурорските актове, стриктно спазване на случайния принцип за разпределение на преписки и дела, повишаване на общественото доверие в прокуратурата, насърчаване на прокурорите за повишаване на броя на възлаганите дела за разследване на следователи, скъсяване на средната продължителност на досъдебната фаза, активна работа по разследване на делата за корупционни престъпления. Други приоритети през управленския му мандат ще са повишаване на квалификацията на прокурорите и служителите, взаимодействие с други институции, непрекъснат контрол при разходването на бюджетни средства, максимално използване на електронен обмен на информация, търсене на решения за подобряване на материално-битовите условия .

 

Кандидатурата на прокурор Иванов бе подкрепена от Румен Боев, който подчерта, че летвата, поставена от предишния административен ръководител, е вдигната много високо, но кандидатът притежава необходимите качества да бъде негов приемник - практически умения и знания, ясна и точна визия как да бъде решен всеки проблем в Районна прокуратура – Сливен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд