Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Информационни семинари за представяне на комуникационната стратегия

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ БЯХА ПРОВЕДЕНИ В ПЕТТЕ АПЕЛАТИВНИ РАЙОНА НА Р БЪЛГАРИЯ

 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г., приета с решение на ВСС по протокол №10/05.03.2015 г. бе представена на информационни семинари в петте апелативни района – София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас . Те са част от дейностите на проекта „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на семинарите е предоставяне на методическа помощ на целевите групи за уеднаквяване информационната политика на съдебната система и създаването на усещане за институционалност при прилагане на Комуникационната стратегия.

 

Участие в семинарите взеха над 250 административни ръководители, съдии, прокурори, следователи , експерти по връзки с обществеността и съдебни служители.

 

  Комуникационната стратегия бе представена от Петко Георгиев, управител на Консорциум Ефективна Комуникация ДЗЗД, разработил Стратегията и Елена Бангиева, експерт връзки с обществеността в Апелативен съд – Варна и Окръжен съд – Варна, участвала в изготвяне на анализа на комуникациите в съдебната власт, на база проведените през м.януари 2015г. 13 фокус групи и 2 работни срещи с участието на магистрати и съдебни служители от цялата страна.

 

Участниците в семинарите имаха възможност да се запознаят и дискутират комуникационните стандарти, които предстои да бъдат утвърдени в органите на съдебната власт, приложимите у нас добри комуникационни практики на други европейски държави, както и да получат практически насоки относно прилагането на Стратегията.

 

Като следваща дейност по проекта на 15.06.2015г. ще бъде проведена Национална конференция по представяне на Комуникационната стратегияна съдебната власт. В нея ще вземат участие 150 представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на РБ, съдилищата и Националния институт на правосъдието.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд