Международна дейност
Международни проекти и програми
Проекти изпълнявани от ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
приключили

Проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт"
        - Екип за управление
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 27.12.2013 до 31.03.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2014 до 30.06.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2015 до 30.06.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2015 до 30.09.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.10.2015 до 31.12.2015 г.

Проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ” 
        - Екип за управление
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 13.03.2014 до 16.05.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 16.05.2014 до 30.06.2014 г. 
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2015 до 30.06.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2015 до 30.09.2015 г.

        -Оценка на ефективността на реализираните обучения и План за въвеждане на продължаващо обучение

Проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”
        - Екип за управление
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.12.2013 до 31.03.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2014 до 30.06.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2015 до 30.06.2015 г.

Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”
        - Екип за управление
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 04.12.2013 до 04.04.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 04.04.2014 до 30.06.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2015 до 30.06.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2015 до 30.09.2015 г.

Проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”
        - Екип за управление
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 10.05.2013 до 31.03.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2014 до 30.06.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2015 до 30.06.2015 г.

Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”
        - Екип за управление
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 02.01.2014 до 31.03.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2014 до 30.06.2014 г.
        - Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.

Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”

Методика за статистическа отчетност, набор показатели и указания за тяхното изчисляване и Статистически отчетни форми за преглед и анализ на резултатите
Стратегически насоки за използването на видео-конферентните връзки в съдебната система за разпити, експертизи, свидетелстване и представяне на веществени доказателства, Програма и бюджет за развитието на видео-конферентните връзки в съдебната система и Насоки за промяна на нормативната уредба
План за действие на Информационната стратегия на правораздавателните органи на Република България за периода 2011-2013 г. и Прогнозен бюджет на плана за действие
Наръчник относно разработване и въвеждане на механизми за координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт във връзка с делата от особен обществен интерес

Проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”

Проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”

• Дейност 2 - Анализ и система за оценка на натовареността - резултати:

Единна система за оценка на натовареността на магистрати и съдебни служители 
Наръчник за подпомагане на дейността на помощните атестационни комисии

Проект „Консултативен форум на районните съдилища” по подприоритет 1.5. “Прозрачна и ефективна съдебна система”

• Дейност 2 - Мониторинг на принципа за случайно разпределяне на делата

Проект „Ефективно взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”

Дейност 6 - Доклад за резултатите от национална кръгла маса 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд