Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Съобщение
от
заседанието на КПА, проведено на 09.06.2015 г.

На своето заседание, проведено на 09.06.2015 г., Комисията по предложенията и атестирането счете за целесъобразно съкращаването на 1 (една) длъжност „съдия” в Апелативен специализиран наказателен съд. Решението на КПА се основава на изключително ниската натовареност на органа, а именно брой дела за разглеждане 1,81 бр. при средна за страната 7,60 и брой свършени дела 1,67 бр. при средна за страната 6,41 бр. Решението на КПА е да се разкрият два щата за "съдия" в Административен съд - София – град (АССГ). С решение на ВСС по Протокол № 26 от 20 май 2015 г. се закри един щат за „съдия” в Административен съд – гр. Кюстендил и се разкри 1 щат за „съдия” в Административен съд - София – град с оглед високата натовареност на този съд. Това решение на ВСС е обжалвано от председателя на Административен съд – гр. Кюстендил.

Предстои произнасяне на КПА за щатовете в административните съдилища, които ще бъдат обявени на конкурс.

Посоченото по-горе предложение на КПА, което предстои да бъде разгледано на заседание на Висшия съдебен съвет, е в съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, съгласно която изключително правомощие на ВСС е да определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, както и разкриването и съкращаването на съдебни длъжности. Според съдебната практика с Решение № 389 от 13.01.2014 г. на ВАС по адм. д. № 12487/2013 г., действията и решенията на ВСС не са обвързани с мнението на административния ръководител, като законовото изискване е единствено то да бъде поискано и съобразено преди решаване на въпроса по същество.

Не на последно място, след извършен анализ на натовареността, членовете на КПА прецениха да внесат за разглеждане от ВСС предложения за преназначаване на магистрати от по-ниско натоварени районни съдилища (РС Мездра, РС Монтана и РС Ихтиман) във високонатоварения Софийски районен съд, по реда на чл. 194 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд