Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Със свое решение на заседанието си от 10.06.2015 г. Висшият съдебен съвет измени и допълни Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи /Правилата/. Чл. 42, ал. 1 доби следната редакция: „Когато няколко кандидата за една длъжност имат еднаква обща оценка от конкурса се вземат предвид критериите по чл.237, ал. 1 от Закона за съдебната власт, към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник”. Гласувано бе също и създаване на нова преходна разпоредба в Правилата: §5. „Започналите и неприключили конкурси се довършват по досегашния ред”.
С решението е определен един общ момент, към който се съобразяват критериите по чл. 237 от ЗСВ за всички участници в конкурсите, като се избягва поставянето на някои от тях в неравнопоставено положение. Като такъв общ момент за всички кандидати се приема датата на обнародване на решението на ВСС за обявяване на конкурса в Държавен вестник. Осигурява се провеждането на конкурсите съобразно целта на закона – свободните длъжности в органите на съдебната власт да бъдат заети след провеждане на конкурс и класиране на кандидатите, което да отразява професионалните и нравствените им качества.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд