Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си вчера /10.06.2015 г./ взе решение при назначаването на младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ двугодишен срок по чл. 240 от ЗСВ през месец юни 2015 г. да бъдат съобразявани желанията им за разместване при наличие на взаимни съгласия между тях в рамките на планираните за тях длъжности и уведомяване на административните ръководители. С решението си ВСС дава възможност на младшите съдии и младшите прокурори след съгласуване по между си и информиране на административните ръководители да разменят по между си определените места за назначаване по реда на чл. 243 от ЗСВ. За всички останали ще бъде приложена разпоредбата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, като при липса на свободна длъжност в съответните съдебни райони ще бъде удължаван с решение на ВСС срокът по чл. 240 от ЗСВ съобразно разпоредбата на ал. 2 на чл. 240 от ЗСВ.
Предложенията за назначаване на младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ срок ще се разглеждат на заседание на КПА, насрочено за 16.06.2015 г., след което предстои внасяне на предложенията за назначаване за обсъждане и произнасяне от ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд