Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за длъжностите „съдия” в окръжните съдилища, „прокурор” в окръжните прокуратури, „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури, Комисията по предложенията и атестирането уведомява всички заинтересовани, че към настоящия момент все още има неприключили процедури за провеждане на периодично атестиране в следните органи на съдебната власт:
- за длъжността „съдия” в окръжните съдилища (за трите колегии) в Софийски градски съд, Окръжен съд гр. София, Окръжен съд гр. Варна, Окръжен съд гр. Перник, Окръжен съд гр. Ловеч, Окръжен съд гр. Пазарджик, Окръжен съд гр. Разград, Окръжен съд гр. Пловдив.
- за длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури в Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура гр. Ямбол, Окръжна прокуратура гр. Смолян, Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, Окръжна прокуратура гр. Благоевград, Окръжна прокуратура гр. Русе, Окръжна прокуратура гр. Варна, Окръжна прокуратура гр. Бургас, Окръжна прокуратура гр. Хасково, Окръжна прокуратура гр. Сливен.
- за длъжността „прокурор” в районните прокуратури в Национална следствена служба, Окръжна прокуратура гр. Хасково, Окръжна прокуратура гр. Варна, Окръжна прокуратура гр. София, Окръжна прокуратура гр. Бургас, Окръжна прокуратура гр. Силистра, Окръжна прокуратура гр. Смолян, Окръжна прокуратура гр. Благоевград, Окръжна прокуратура гр. Плевен, Окръжна прокуратура гр. Сливен, Окръжна прокуратура гр. Монтана, Окръжна прокуратура гр. Велика Търново, Окръжна прокуратура гр. Пловдив, Окръжна прокуратура гр. Ямбол.

За длъжността „съдия” в районните съдилища заявления за участие в конкурса се приемат до 12.06.2015 г., поради което указваме на кандидатите, които са подали документи или възнамеряват да подадат и нямат актуална оценка от периодично атестиране да направят своевременно предложение за провеждане на периодично атестиране.

Забавянето на провеждането на конкурсите за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за длъжностите „съдия” в окръжните съдилища, „прокурор” в окръжните прокуратури, „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури води до отлагане на обявяването на другите конкурси, тъй като е свързано с планиране на бройки, които предстои да бъдат освободени.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд