Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Консултативен съвет на европейските съдии (CCJE)

 

Магна харта на съдиите (Основни принципи)

Magna Carta of Judges (Fundamental Principles)

 

Европейска харта за статута на съдиите

 

Становище № 1 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии относно стандартите за независимост на съдебната власт и несменяемостта на съдиите

Становище № 2 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии относно финансирането и управлението на съдилищата с оглед ефективността на съдебната власт и член 6 на Европейската конвенция по правата на човека

Становище № 3 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии относно принципите и правилата, определящи професионалното поведение на съдиите, в частност етика, несъвместимо поведение и безпристрастност

Становище № 4 на Консултативния съвет на европейските съдии относно подходящо първоначално обучение и обучение без откъсване от работа за съдии на национално и европейско равнище

Становище № 5 на Консултативния съвет на европейските съдии относно правото и практиката за назначаване на съдии в Европейския съд по правата на човека

Становище № 6 (2004) на Консултативния съвет на европейските съдии относно справедлив процес в разумен срок и ролята на съдията в процеса като се вземат предвид алтернативните способи за разрешаване на спорове

Становище № 7 (2005) на Консултативния съвет на европейските съдии относно "правосъдие и общество"

Становище № 8 (2006) на Консултативния съвет на европейските съдии относно “ролята на съдиите за защита на върховенството на закона и човешките права в контекста на тероризма”

Становище № 9 (2006) на Консултативния съвет на европейските съдии относно ролята на националните съдии за гарантиране ефективното прилагане на международното и европейското право

Становище № 10 (2007) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE) на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото”

Становище № 11 (2008) на Консултативния съвет на европейските съдии относно качеството на съдебните решения

Становище № 12 (2009) на Консултативния съвет на европейските съдии и Становище № 4 (2009) на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между съдиите и прокурорите

Становище № 13 (2010) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно ролята на съдиите при изпълнението на съдебните решения

Становище № 14 (2011) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно "Правосъдие и информационни технологии (ИТ)"

Становище № 15 (2012) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно "Специализацията на съдиите"

Становище № 16 (2013) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно "Отношенията между съдии и адвокати"

Становище № 17 (2014) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно "Оценката на работата на съдиите, качеството на правосъдието и зачитането на независимостта на съдебната власт"

Становище № 18 (2015) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно " Положението на съдебната власт и отношението й с останалите власти в държавата в модерната демокрация"

Становище № 19 (2016) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE), относно "Ролята на председателите на съдилищата"

Становище № 20 (2017) на Консултативния съвет на европейските съдии „Ролята на съдилищата с оглед еднаквото приложение на закона“

Становище № 21 (2018) на Консултативния съвет на европейските съдии относно предотвратяване на корупцията сред съдиите

Становище № 22 (2019) Консултативния съвет на европейските съдии „Ролята на съдебните помощници“

-------------

Доклад от Майя Русева, съдия в Софийски градски съд, относно дейността й като национално лице за контакт в Консултативния съвет на Европейските съдии

Доклад от Майя Русева – съдия в Софийски апелативен съд, член на Консултативния съвет на Европейските Съдии (CCJE) относно участие в Петнадесето пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии, проведено в периода 22.10.2014 г. – 24.10.2014 г., в гр. Страсбург, Франция

Доклад от Майя Русева – съдия в Софийски апелативен съд, командирована във Върховен касационен съд и член на Консултативния съвет на Европейските Съдии /CCJE/ относно дейността на Консултативния съвет на Европейските съдии - от 12.02.2015 г.

Доклад от Майя Русева – съдия във Върховен касационен съд и член на Консултативния съвет на Европейските Съдии /CCJE/, относно участие в заседание на работната група на Консултативния съвет на европейските съдии, проведено в гр. Берген, Норвегия, в периода 03 – 06 юни 2015 г.

Доклад от Майя Русева – съдия във Върховен касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) относно участието й в шестнадесетото пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии, проведено в гр. Лондон, Великобритания в периода 14.10.2015 г. – 16.10.2015 г.

Доклад от Майя Русева – съдия във Върховен касационен съд и член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), във връзка с Решение на ВСС по т. 52 от Протокол №6/11.02.2010 г. да информира регулярно ВСС за дейността на  Консултативния съвет на европейските съдии

Доклад от Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), с информация за дейността ѝ в Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) - от 14.12.2016 г.

Доклад от Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), с информация за дейността ѝ в Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) - от 24.03.2017 г.

Доклад от Майя Русева - съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), с информация относно 18-то пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии и приемането на Становище №20 на КСЕС „Ролята на съдилищата с оглед еднаквото приложение на закона” - проведено в периода 8-10 ноември 2017 г.

Доклад от Майя Русева - съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), във връзка със задължението ѝ да информира регулярно Висшия съдебен съвет за дейността си в Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) - 08.06.2018 г.

Доклад от Майя Русева - съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), с информация за дейността ѝ в Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) - януари 2019 г.

Доклад от Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), с информация за дейността ѝ в Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) – май 2019 г.

Доклад от Майя Русева - съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии, от участие в 20-тото пленарно заседание на КСЕС, проведено в периода 06-08 ноември 2019 г., в гр. Страсбург, Франция

 

Въпросник за подготовката на Мнение на CCJE No. 16 за отношенията между съдии и адвокати и конкретните начини за подобряване на ефективността и качеството на съдебните процедури - Отговори на България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд