Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Съвет за регионално сътрудничество

 

Доклад от Калин Баталски - председател на Районен съд - гр. Радомир и Михаил Алексов - председател на Районен съд - гр. Трън, относно участието им в Среща на Регионалните екипи от Югоизточна Европа за сътрудничество в областта на наказателноправните, гражданскоправните и търговскоправните въпроси, проведена на 29 и 30 май 2012 г. в гр. Букурещ, Република Румъния.

Доклад от участието на Калин Баталски – председател на Районен съд – Радомир в редовна среща на Ръководната група по Регионалната стратегия (SGRS) за Югоизточна Европа, проведена на 01-02.12.2011 г. в гр. Белград, Република Сърбия.

 

Съветът за регионално сътрудничество (СРС) официално стартира на 27 февруари 2008 г. като наследник на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Той има за цел да насърчава взаимното сътрудничество и европейската и евроатлантическа интеграция на Югоизточна Европа. СРС е оперативна група на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, като неговите членове включват представители на 45 държави, организации и международни финансови институции. СРС има Секретариат със седалище в Сараево, Босна и Херцеговина, ръководен от генерален секретар. Секретариатът разполага с Бюро за свръзка с европейските и евроатлантическите институции, което се намира в Брюксел. Ролята на Съвета е да генерира и координира развитието на проекти и създаването на политически климат, който ще позволи цялостното икономическо и социално развитие в региона в полза на неговото население. Работата на СРС е фокусирана върху пет приоритетни области, а именно:

- икономическо и социално развитие;

- инфраструктура и енергетика;

- правосъдие и вътрешни работи;

- сътрудничество в областта на сигурността;

- изграждане на човешки капитал и парламентарно сътрудничество.

По отношение на правосъдието и вътрешните работи приоритетите на СРС са борбата срещу организираната престъпност и корупцията, реформите в правоприлагащите органи и съдебната система, борбата с незаконната миграция, облекчаването и либерализацията на визовия режим, както и укрепването на управлението на границите. Съветът подкрепя, координира и насърчава работата на съответните регионални инициативи в областта на правосъдието и вътрешните работи в Югоизточна Европа и изпълнява ролята на гарант, че техните усилия са взаимно подкрепящи се и не се застъпват.

През последните години бяха стартирани редица регионални инициативи в конкретната приоритетна област с променлив успех и въздействие. Освен това, дарители стартираха редица проекти, целящи засилването на върховенството на закона на регионално ниво. Сред тях са Мрежата на прокурорите в Югоизточна Европа – Prosecutors Network in South-eastern Europe (PROSECO), която създава връзки между прокурорските служби на държавите и Координационната правоохранителна единица – International Co-ordination Units (ILECUs), която укрепва националните платформи за международно полицейско сътрудничество.

В този контекст, Югоизточната европейска инициатива за сътрудничество (South East- European Cooperation Initiative (SECI)), Център SECI/ Югоизточен европейски център за правоприлагане (Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)) (оперативно полицейско сътрудничество), Конвенция за полицейско сътрудничество за Югоизточна Европа, (Police Cooperation Convention for South East Europe) (КПС – отнася се до сигурността и границите), Асоциацията на директорите на полицията от Югоизточна Европа (Southeast Europe Police Chiefs Association – SEPCA – създава рамка за стратегическо сътрудничество на високите нива в полицията), заслужават да бъдат подчертани. Оперативните дейности на SECI-SELEC са подкрепени от Консултативната група на прокурорите в Югоизточна Европа (Southeast European Prosecutors’ Advisory Group (SEEPAG), която улеснява прокурорската част от сътрудничеството и дава консултации. Регионалната антикорупционна инициатива - Regional Anti-Corruption Initiative (RAI), насочена към насърчаване на борбата с корупцията и доброто управление, споделя добри практики и насърчава съответните международни инструменти. Регионалната инициатива за миграция, убежище, бежанци - Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative (MAARI), е насочена към засилване на сътрудничеството и обмена на информация между членовете в съответните области.

Като цяло регионалното полицейско сътрудничество е относително напреднало, докато сътрудничеството между прокуратурите и съдилищата е по-слабо. В областта на борбата с корупцията, както и миграцията, има само ограничени резултати от посочените инициативи. Сътрудничеството в областта на защитата на основните права, както и на частното и гражданското право, е най-малко развито, като дейностите на страните често остават откъслечни. Поради тези причини, в периода 2011-2013 г., Съветът за регионално сътрудничество ще се фокусира върху следните действия:

1. Координиране на разработването на план и приемането на Регионална стратегия и План за действие в областта на правосъдието и вътрешните работи 2011-2014. Това ще включва анализ на възможно припокриване на различни регионални инициативи и проекти и предложения за тяхното рационализиране и опростяване.

2. Укрепване на сътрудничеството между съдии и прокурори в областта на наказателно-правните въпроси. За тази цел, СРС ще създаде работна група за проучване на предпоставките за по-тясно сътрудничество между полиция, прокуратура и съдебна власт. Във връзка с това, тя ще проучи възможностите за обединяване на мрежите на PROSECO и SEEPAG.

3. Подкрепа на съществуващите инициативи в областта на борбата с корупцията и легалната миграция. СРС ще подкрепи RAI в насочване на дейността й в обмен на добри практики от оперативна гледна точка. Също така ще подкрепи MARRI в укрепване на капацитета й да се справи с легалната миграция и събирането и споделянето на информация с държави – потенциален източник на бежанци и търсещи убежище.

4. Иницииране на регионално сътрудничество в областта на частно и гражданско-правни въпроси. СГС ще включи региона в обмена на добри практики и научени уроци за сътрудничеството в областта на частно-правните въпроси.

Висшия съдебен съвет на Република България участва активно в инициативите на Съвета за регионално сътрудничество в от 2009 г. насам в лицето на г-н Калин Баталски - председател на Районен съд - гр. Радомир. Към момента г-н Баталски е взел участие в Регионална конференция за изработване на дългосрочна стратегия за сътрудничество в областта "Правосъдие и вътрешни работи", 16-17 декември 2009 г., в Сараево, Босна и Херцеговина, Регионална конференция по антикорупция за Югоизточна Европа, 20 - 21 май 2010 г., в Букурещ, Румъния, Конференция на Съвета на Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, в Сараево, Босна и Херцеговина, 31 ноември - 1 декември 2010 г., редовна среща на Ръководната група по Регионалната стратегия (SGRS) за Югоизточна Европа, 7-8 юли 2011 г., в Сараево, Босна и Херцеговина, докладите от които можете да откриете приложени.

За повече информация за Съвета за регионално сътрудничество, приложено, може да намерите и информационна брошура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд