Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
29 май 2015 година - Днес в Държавен вестник бр. 39

    
29 май 2015 година

 

Днес в Държавен вестник бр. 39 се обнародва решението на Висшият съдебен съвет, с което на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 190 от ЗСВ, се обявиха 40 (четиридесет) свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища и конкурс за преместване чрез събеседване и заемане на 32 (тридесет и две) свободни длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва:

 

Софийски районен съд – 6 /шест/ свободни длъжности;
Районен съд гр. Ботевград – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Благоевград – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Разлог – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Кула – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Враца – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Перник – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Пловдив – 3 /три/ свободни длъжности;
Районен съд гр. Карлово – 2 /две/ свободни длъжности;
Районен съд гр. Пазарджик – 3 /три/ свободни длъжности;
Районен съд гр. Сливен – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Ямбол – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Варна – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Провадия – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Добрич – 3 /три/ свободни длъжности;
Районен съд гр. Кубрат – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Дулово – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Велико Търново – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Габрово – 1 /една/ свободна длъжност;
Районен съд гр. Луковит – 1 /една/ свободна длъжност.

 

Приемът на документи ще започне от 01.06.2015 до 12.06.2015г. включително. Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на ВСС в раздел „Конкурси” и в раздел „Решения на постоянните комисии” /”КПА”/ ”Конкурси”.

 

Мотиви:

 

Предложението на КПА за обявяване на всичките 40 /четиридесет/ свободни длъжности за заемането им чрез конкурс е приоритетно, тъй като в страната има изключителен недостиг на съдии на районно ниво. Обикновено свободните щатове както в окръжните съдилища, така и тези в районните съдилища в големите областни центрове и в Софийски районен съд се попълват със съдии от районните съдилища в страната, които са с по-ниска натовареност.

 

От друга страна, огромната по обем работа на районните съдилища като основни първоинстанционни органи на съдебната власт се затруднява и от големия брой продължителни отсъствия на съдии поради болест или майчинство, намалена работоспособност, командироване за дълъг период в други органи на съдебна власт или в европейски институции.

 

Обявените свободни длъжности „съдия” в районните съдилища са финансово обезпечени.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд