Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
03 юни 2015 година - Красимир Младенов Семов за председател на Районен съд – Монтана

03 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Красимир Младенов Семов за председател на Районен съд – Монтана. Другият кандидат Анелия Цекова Димитрова, съдия в Районен съд – Монтана получи 0 гласа „за”, 13 „против” и и „въздържал се”.
Съдия Семов има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и съдия.
В Концепцията си К. Семов залага на запазване и надграждане на административните мерки за подобряване качеството на правораздаване; свикване на общи събрания при изискване становища по образувани тълкувателни дела, с цел уеднаквяване на практиката; по-тясно взаимодействие с Административен съд – Монтана като касационна инстанция по административно-наказателни дела; повишаване квалификацията на съдиите и служителите; анализ на техническата база и материалните ресурси с цел нейното подобряване и оптимизиране; поддържане на антикорупционна работна среда; преустановяване на практиката на необоснованите отводи; подобряване обслужването на гражданите; осигуряване на достъп на хора с увреждания в двете отделения на съда; свързване на деловодната програма на Районен съд – Монтана с тази на окръжния съд и създаване на възможност за дистанционен достъп до деловодната програма чрез нарочен софтуер или интегриране към единен електронен портал. 
Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Галина Карагьозова, Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, Юлия Ковачева, Галя Георгиева и Димитър Узунов, Светла Петкова и председателя на ВКС Лозан Панов във връзка с работния микроклимат, темите обсъждани от Общото събрание на съдиите и честотата на провеждането им; процентът на натовареност, с който е работил през мандата си на административен ръководител, организационните мерки, които ще бъдат предприети предвид местоположението на гражданското и наказателното отделение на съда в различни сгради, липсата на адвокатска стая и командированите магистрати.
Красимир Семов бе подкрепен от Галина Карагьозова, Камен Иванов, Елка Атанасова и председателя на ВКС Лозан Панов, които се обединиха около становището, че кандидатът заслужава кредит на доверие поради получената категорична подкрепата от магистратите в Районен съд – Монтана и Районна прокуратура – Монтана, демонстрираната етичност и деликатност в отношенията си с колегите и резултатите в правораздавателната дейност на Районен съд – Монтана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд