Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
03 юни 2015 година - Владимир Николаев Легарски за председател на Районен съд – Тутракан

03 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Владимир Николаев Легарски за председател на Районен съд – Тутракан. Другият кандидат Георги Манолов Георгиев, съдия в Районен съд – Тутракан получи 2 гласа „за”, 3„против” и 11 „въздържал се”.
Владимир Легарски има 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия.
В Концепцията си съдия Легарски определя следните приоритети: подобряване на сигурността при експлоатацията на сградата на Районен съд – Тутракан; осигуряване на достъп до съдебната палата, чрез предприемане на мерки за адаптиране на физическата среда към нуждите на хора с увреждания; организиране на ежегодни обучения на общински и кметски служители по връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа на страните с цел подобряване срочноста и бързината при разглеждане и приключване на делата; въвеждане на електронно изпращане на съдебни книжа, призовки и съобщения; провеждане на обучения за съдебните заседатели; увеличаване на обема на информацията в електронните досиета на делата; активизиране на медийната политика; подобряване на организацията по насрочване и решаване на делата. Акцент се поставя и върху срочното изготвяне и качеството на съдебните актове; контрол върху сроковете за насрочване, разглеждане и приключване на делата и изготвяне на съдебните актове; провеждане на периодични работни срещи на Окръжен съд – Силистра и Административен съд – Силистра с цел уеднаквяване на съдебната практика и преодоляване на причините противоречивата съдебна практика.
Председателят на ВКС Лозан Панов постави въпрос за наличието на адвокатска стая в Районен съд – Тутракан.
Съдия Легарски бе подкрепен от Галя Георгиева, която се позова на неговия професионален опит и подкрепата на колегите му магистрати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд