Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
04 юни 2015 година - Ваня Ненкова Цокова за районен прокурор на Районна прокуратура – Видин

    
04 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, нито един против „против” и 1 глас „въздържал се” избра Ваня Ненкова Цокова за районен прокурор на Районна прокуратура – Видин. Другият кандидат Илияна Атанасова Целова, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура Видин получи 0 гласа „за”, 4 „против” и 12 гласа „въздържали се”.
Ваня Ненкова има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт От март 2002 г. е прокурор в Районна прокуратура – Видин, а преди това е работила като младши прокурор в Районна прокуратура – Кула.
В концепцията си за стратегическо управление прокурор Ненкова залага на приемственост и развитие на създадените положителни практики. Сред приоритетните й цели са: запазване създадената организация на работа съчетаваща случайния принцип на разпределение на преписките и делата със справедливо и еднакво натоварване на всички прокурори по съответните направления; запазване и увеличаване броят на образуваните бързи и незабавни производства; анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди и за върнатите от съда дела.
Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Магдалена Лазарова, Димитър Узунов, Ясен Тодоров и Михаил Кожарев във връзка с промени в администрирането на прокуратурата, показателите по които ще бъдат предприети мерки за повишаването им; разпределението на прокурорските преписки и дела, личната натовареност при която би работил кандидатът като административен ръководител; взаимодействието на Районната прокуратура с разследващите органи и наличието на резерв в тази насока; налице ли са случаи, при които е определян втори наблюдаващ прокурор по досъдебни производства.
Прокурор Ненкова бе подкрепена от Румен Боев и Ясен Тодоров, които се аргументираха с професионалния и административен опит на кандидата; положителните данни за прокурорската й дейност и конкретиката на предложените цели и мерки за стратегическо управление на Районна прокуратура – Видин.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд