Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 юни 2015 година - НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

12 юни 2015 година

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАС
Т

 


На 15 юни 2015г. от 10.30 часа, в хотел „Маринела София” в град София ще се проведе Национална конференция за представяне на „Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г.”, приета с решение ВСС по протокол № 10/05.03.2015г. 
Националната конференция се организира и провежда в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Поканени са представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Сред 150-те участници ще са административни ръководители, съдии, прокурори, следователи и специалисти по връзки с обществеността от органите на съдебната власт в петте апелативни райони.
По време на Националната конференция ще бъдат представени Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г. и основните данни и изводи от анализа на състоянието на комуникациите в съдебната система, на който се базира същата. Предвиден е практически модул, по време на който ще се представят препоръки за дългосрочно управление на комуникационните процеси в съдебната система и Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите, с цел осигуряване на устойчивост при прилагането на Стратегията. Широкото представяне на Стратегията ще подпомогне процеса на правилното й прилагане и ще гарантира дългосрочно положително въздействие върху съдебната система и трайно подобряване на прозрачността в работата й.
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г. е изготвена и приета от ВСС в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор № К13-15-1/04.12.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Стратегията интегрира и надгражда всички съществуващи до момента стратегии и политики в тази област в съдебната власт, като са съобразени спецификите в работата на различните органи.
Изготвянето на Комуникационната стратегия цели подобряване на процесите и стандартите за комуникация, създаване на рамка и план за изграждане на ефективна комуникация между съдебната власт, широката общественост и останалите две власти, както и установяване на ясни правила на комуникация вътре в съдебната система.Тя ще бъде основен инструмент за постигане на прозрачност и ефективност на съдебната власт и ще гарантира по-добро взаимодействие между Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, съдилищата и Прокуратурата на Р България за осигуряване на единна политика и стандарти при предоставянето на информация.
Успешното реализиране на Комуникационната стратегия ще доведе до подобряване на комуникациите процеси и повишаване на общественото доверие в съдебната власт.


Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд