Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА НА

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020, приета с решение ВСС, протокол №10/05.03.2015г., беше представена на  Национална конференция днес в град София.

В конферецнията участваха г-н Лозан Панов, председател на ВКС, г-жа Соня Найденова, представляващ ВСС,  г-жа Теодора Точкова - главен инспектор на Инспектората към ВСС и г-н Драгомир Йорданов - директор на Националния институт на правосъдието. Сред участниците бяха административни ръководители на органите на съдебната власт от петте апелативни райони в страната, съдии, прокурори, следователи и специалисти по връзки с обществеността.

Магдалена Лазарова, ръководител на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт” и член на ВСС откри събитието и очерта целите на проекта – прилагане на най-добрите български и европейски практики в областта на комуникацията, въвеждането на единни стандарти, преодоляване на задълбочаващата се криза на недоверие в съдебната власт, подобряване на имиджа й в Европейския съюз. Част от заложените цели на проекта вече са осъществени през последните месеци.

Заместник-министърът на правосъдието г-н Петко Петков пожела усилията на ВСС за подобряване на комуникацията вън и вътре в съдебната система да бъдат все по-успешни. Той подчерта, че за първи път има стратегически документ, който да систематизира и канализира комуникационните процеси.

Според председателя на Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание Данаил Кирилов, законодателната власт има волята да подпомогне решаването на проблемите в съдебната власт. Той подчерта, че подобряването на комуникационните процеси е възможно чрез откровеност и честност, с които се печели обществено доверие.

Лозан Панов, председател на ВКС казa, че проектът ще помогне за предолояването на ниското обществено доверие в съдебната система, което в преобладаващата си част се дължи на недобра комуникация и информираност.

В поздравителен адрес до участниците в конференцията главният прокурор на Република България Сотир Цацаров изрази увереност, че Комуникационната стратегия ще подобри комуникацията в институциите и общественото доверие, както и разбирането за работата на съдебна власт.

Соня Найденова, представляващ ВСС, акцентира върху факта, че това е първият стратегически документ, въвеждащ единен стандарт в комуникациятa на съдебната власт. Стратегията ще помогне за установяването на комуникация, в която ще съществува не само говорене, но и чуване, допълни тя.

Националната конференция бе реализирана в рамките на дейност 6 „Организиране и провеждане на информационна кампания“. Целта й бе да представи на участниците Комуникационната стратегия, а също така да им окаже практическа и методическа помощ за постигането на по-голямата прозрачност, а също и прилагане на единни стандарти на работа и унифициране на информационната политика на съдебната система.

В рамките на Националната конференция бяха представени основните данни и изводи от анализа на състоянието на комуникациите в съдебната система, изготвен за целите на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., както и практически модул с препоръки за дългосрочно управление на комуникационните процеси в съдебната система, представяне на Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите, методически инструкции за прилагане на комуникационната стратегия в дългосрочен план.    

Комуникационната стратегия на съдебната власт е приета от ВСС в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта е тя да бъде основен инструмент за постигане на прозрачност и ефективност на съдебната власт и да гарантира по-добро взаимодействие между представителите на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, съдилищата и Прокуратурата на Р България, за осигуряване на единна политика и стандарти по отношение предоставянето на информация и гарантиране на по-голяма прозрачност в работата на съдебна система, включително и на ВСС.

Успешното реализиране на Комуникационната стратегия ще доведе до подобряване на комуникациите процеси и повишаване на прозрачността и доверието в работата в съдебната система и на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд