Международна дейност
Доклади, анализи и решения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАДИ И РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

РЕШЕНИЕ на Европейската комисия от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите националните експерти на обучение към службите на ЕК

РЕШЕНИЕ на Съвета на ЕС от 05.07.2007 г. относно правилата, приложени за националните експерти, командировани към Генералния секретариат на Съвета

ПРЕПОРЪКИ от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания (нова редакция)

Заключения и препоръки на Първата работна Комисия /Състоянието на съдебната власт/, 61-ва годишна среща на Международната съдийска асоциация

ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБНИ СИСТЕМИ - Ефективност и качество на правосъдието - Изследвания на CEPEJ № 26

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2014 г.

Доклад „Икономическа обосновка във връзка с подготовка на Постановление на МС за корекция в бюджета на съдебната власт“ (2014 г.)

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2016 г.

Анализ на „Информационно табло на Европейския съюз в областта на правосъдието“ за 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2017 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО /част 1/ на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2018 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО /част 2/ на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2018 г. 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд