Международна дейност
Доклади, анализи и решения

ДОКЛАДИ И РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

РЕШЕНИЕ на Европейската комисия от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите националните експерти на обучение към службите на ЕК.

РЕШЕНИЕ на Съвета на ЕС от 05.07.2007 г. относно правилата, приложени за националните експерти, командировани към Генералния секретарият на Съвета.

ПРЕПОРЪКИ от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания (нова редакция)

 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2014 г.

Доклад „Икономическа обосновка във връзка с подготовка на Постановление на МС за корекция в бюджета на съдебната власт“ (2014 г.)

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2016 г.

Анализ на „Информационно табло на Европейския съюз в областта на правосъдието“ за 2016 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд