Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ЕЗИК И ОТГОВОРНИК

ИМЕЙЛ

АДРЕС

Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – национално лице за контакт – търговски дела съдия в Окръжен съд – Смолян 0301/60406 Английски език boshnyakova@abv.bg 4700 гр. Смолян, бул. България №16
Галя Горанова Вълкова съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд 02/9219321 Отговаря за апелативен район – Бургас
Английски и френски език
galya.g.valkova@gmail.com гр. София 1000, бул. Витоша №2, Съдебна палата
Валерия Иванова Братоева-Дамгова съдия в Софийски градски съд 02/9219636 Отговаря за апелативен район – София
Английски език
vbratoeva@abv.bg гр. София 1000, бул. Витоша №2, Съдебна палата
Величка Симеонова Борилова съдия в Окръжен съд – Благоевград 073/889836 Отговаря за апелативен район – Пловдив
Английски език
vborilova@gmail.com гр. Благоевград, ул.Васил Левски №1
Мария Иванова Райкинска съдия в Софийски градски съд 02/9219548 Отговаря за апелативен район – София
Английски език
maraik@abv.bg гр. София 1000, бул. Витоша №2, Съдебна палата
Борис Константинов Динев съдия в Софийски районен съд 02/8955928 Отговаря за апелативен район – Варна
Английски, немски и испански език
bkdinev@yahoo.com; boris.dinev@srs.justice.bg гр. София,  бул. Цар Борис III №54
Диян Димитров Атанасов съдия в Районен съд – Габрово 066/8110204 Отговаря за апелативен район – Велико Търново
Английски и немски език
atanasov@court-gbr.com гр. Габрово 5300, площад „Възраждане“ №1
Весела Иванова Гълъбова –Илиева съдия в Районен съд – Варна 052/612212 Отговаря за апелативен район – Варна
Английски език
vessig@gmail.com гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №57

 

 

 

 

 

 

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България -  12.07.2019г.

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България -  23.02.2018г.

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България - 18.11.2016г.

Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Пр.№9/13.03.2018 г.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

Известие до заинтересованите страни относно оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и правила на ЕС в областта на гражданското правосъдие и международното частно право

Сборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела

Сравнителна таблица на Европейската комисия за влиянието на COVID - 19 върху гражданските производства в държавите членки на ЕС

Решение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Ръководство за практикуващи юристи - Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в Европейския съюз

Практическо ръководство – Използване на видеоконференция за събиране на доказателства по граждански и търговски дела

Практически наръчник за прилагането на Регламент „Брюксел ІІа“

Препоръки  от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане

Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно европейско изпълнително основание

Ръководство за ползване на приложенията към Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

Практически наръчник за служители, прилагащи Конвенцията от 2007 г. относно международното събиране на издръжка

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните

Наръчник по европейско право в областта на недискриминацията

Практическо ръководство относно компетентността и приложимото право при международните потребителски договори

Ръководство за гражданите относно трансгранично наследяване

----------------------------------------------------------------------------

Доклади от участия в срещите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд