Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

АДРЕС

Богдана Николова Желявска – национално лице за контакт за НСМ-ГТД -  граждански дела

съдия в Софийски градски съд;

+35929219301

jeliavska@gmail.com

Софийски градски съд  1000 София, бул. “Витоша” №2

 

 

Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – национално лице за контакт за  НСМ-ГТД – търговски дела

съдия в Окръжен съд - гр. Смолян;

+359301/60406

boshnyakova@abv.bg

Окръжен съд - гр. Смолян

4700 гр. Смолян, бул. България №16

Дарина Ангелова Костова

съдия в Окръжен съд - гр. Бургас;

+35956879432

darkostova@yahoo.com

Окръжен съд - гр. Бургас

8000 гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101

Наталия Панайотова Неделчева

съдия в Окръжен съд - гр. Варна;

+35952/617937

natal_1974@abv.bg; nedelcheva_n@varna.court-bg.org

Окръжен съд - гр. Варна    

9000 Варна, пл. “Независимост“ №2.

Галя Василева Маринова

съдия в Апелативен съд-Велико Търново;

+35962/615957

galy_marinova@abv.bg

Апелативен съд-Велико Търново

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

Ивелина Тодорова Солакова

заместник-председател на Окръжен съд - гр.Велико Търново;

+35962/615835

solakova_iv@abv.bg

Окръжен съд - Велико Търново

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16

Рената Георгиева Мишонова-Хальова

съдия в Окръжен съд - гр. Враца;

+35992682102

rghaliova@abv.bg

Окръжен съд - гр. Враца

3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев 29

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България -  23.02.2018г.

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България - 18.11.2016г.

Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Пр.№9/13.03.2018 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд