Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

ИМЕ  ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОН/ ФАКС

ЕЗИК

КОМПЕТЕНТНОСТ

ИМЕЙЛ  АДРЕС
Мариета Неделчева Маринова – национално лице за контакт за НСММСНД съдия в Специализирания наказателен съд

02/8140531; факс 02/4217193

-контактна точка в областта на тероризма и организираната престъпност за територията на Република България

-контактна точка за апелативни райони – Пловдив и Велико Търново

Език - английски

m.nedelcheva@nncc.justice.bg ул. „Черковна“ №90, гр. София
Андроника Илиева Ризова-Ръжданова съдия в Районен съд - Петрич 074/522 053

-контактна точка за апелативен район – София

Език - английски

a.rizova@nncc.justice.bg ул. „Лазар Маджаров“ №3, 2850 Център, Петрич
Георги Христов Иванов  зам.-председател на Районен съд - Бургас  056/878 841; факс 056/846160

-контактна точка за апелативен район - Бургас

Език - английски

Georgi.Ivanov@echr.coe.int ул.

„Александровска“ №101,

8000, гр. Бургас

 

Калин Кирилов Баталски председател на Окръжен съд – Перник 

076/647 017; факс 076/647055

-контактна точка за апелативен район – София

Език – английски

k.batalski@nncc.justice.bg ул. „Търговска“ 37, 2300 Център, Перник
Карамфила Райкова Тодорова съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд - София

02/9219 738; факс 02/9818341

-контактна точка за апелативен район – София

Език – английски

k.todorova@nncc.justice.bg бул. „Витоша“ №2, 1000 гр. София
Мартин Данчев Данчев председател на Окръжен съд – Сливен 044/616 414

-контактна точка за апелативен район - Бургас

Език – английски

m.danchev@nncc.justice.bg

пл. „Хаджи Димитър“ №2, 8800, гр. Сливен

Пламен Ангелов Синков зам.-председател на Апелативен съд - Бургас 056/859 926

-контактна точка за апелативен район – Бургас

Език - английски

pl.sinkov@nncc.justice.bg

бул. „Александровска“ №101, 8000 Бургас Център, гр. Бургас
Светла Василева Даскалова-Василева  съдия в Окръжен съд - Варна

052/616 407; факс 052/617953

-контактна точка за апелативни райони – Варна и Пловдив

Език – английски

s.daskalova@nncc.justice.bg пл. „Независимост“ №2, Варна 9000
Светлин Иванов Иванов  съдия в Окръжен съд – Варна

052/879 460; факс 052/617953

-контактна точка за апелативен район – Варна

Език – английски

sv.ivanov@nncc.justice.bg

бул. „Александровска“ №101, 8000 Бургас Център, гр. Бургас
Светослава Николаева Колева-Ангелова  съдия в Окръжен съд – Варна 

052/616 407; факс 052/617953

-контактна точка за апелативен район – Варна

Език – английски

sv.koleva@nncc.justice.bg

пл. „Независимост“ №2, Варна 9000
Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова съдия в Окръжен съд - София

02/9219 477

-контактна точка за апелативни райони – София и Велико Търново

Език – английски

t.grozdanova@nncc.justice.bg п.к. 1040, гр. София, бул. „Витоша“ №2
Янко Димитров Янков Зам.-председател на Апелативен съд – Варна  052/686 508

-контактна точка за апелативен район – Варна

Език - немски

j.jankov@nncc.justice.bg

пл. „Независимост“ №2, Варна 9000

Правила за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Пр.№9/13.03.2018 г.)

__________________________________________________________________________________________________

Judicial cooperation in criminal matters between the European Union and the United Kingdom from 1 January 2021 ( Правното сътрудничество по наказателни дела между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 1 януари 2021 г.) 

„The Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters - Compilation of Replies“ (Въздействието на COVID-19 върху съдебното сътрудничество по наказателни дела – събрани отговори,актуализиран към 11.12.2020 г.)

Документ, посветен на практиката на Съда на ЕС във връзка с принципа ne bis in idem (Април 2020 г.)

Документ, посветен на практиката на Съда на ЕС във връзка с Европейската заповед за арест (Март 2020 г.)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2020г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2019г.

Работна среща на националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела по практически въпроси, свързани с приложението на Закона за ЕЗР – 20.09.2018 г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2018г.

Работна среща на националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела и Министерство на правосъдието по правните и практически положения на националната позиция на България по Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси - 29 май 2017 г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2017г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2016г.

Първа работна среща на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Р България, проведена на 30.10.2015г. (стенограма)


Формуляр – Заповед за арест (Word / PDF)

Форумуляр за искане за обезпечаване/временни мерки (Word / PDF)

Кратка обяснителна бележка относно съдебното сътрудничество между Великобритания и държавите членки в ЕС след 01.01.2021 г.

Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (декември 2020 г.)

Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

Наръчник относно трансфера на осъдени лица и наказанията лишаване от свобода в Европейския съюз

Препоръки от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания

Наръчник за издаване и изпълнение на европейска заповед за арест

Сравнителен анализ на прилагането на член 4, параграф 6 от Рамково решение 2002/584 относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки

Наръчник за видеоконферентни връзки при трансграничните производства

Презентация на тема „Международно съдебно сътрудничество по наказателни дела“ от Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд

Презентация за Европейската съдебна мрежа и Европейската заповед за разследване

Презентация за Европейската заповед за разследване (на английски език)

Таблица на компетентните власти, приети езици за превод, спешни случаи и обхват на Директива 2014/41/ЕС (превод на български език /оригинал на английски език)

Съвместна бележка на Евроюст и Европейската съдебна мрежа относно практическото прилагане на Европейската заповед за разследване

Насоки за попълване на формуляра на  ЕЗР

„Съдействие в международното сътрудничество по наказателноправни въпроси за специалисти“ - Съвместен документ на Европейска съдебна мрежа и Евроюст

Насоки за ролята, задачите и за назначаването на лицата за контакт в Европейска съдебна мрежа (ЕСМ)

Заключения на ЕСМ 2018 г. относно Европейската заповед за разследване (ЕЗР)


Документ за Съвместна работна група на Европейската съдебна мрежа и Евроджъст


Доклади от международни участия на членове на мрежата

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд