Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

ИМЕ  ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОН/ ФАКС ИМЕЙЛ 
Мариета Неделчева Маринова – национално лице за контакт за НСММСНД Съдия в Специализирания наказателен съд 02/8140 540 m.nedelcheva@nncc.justice.bg
Андроника Илиева Ризова-Ръжданова Съдия в Районен съд - Петрич 0745/22 053  
Георги Христов Иванов  Съдия в Районен съд - Бургас  056/878 841; факс 056/846 160  
Калин Кирилов Баталски Председател на Окръжен съд – Перник  076/647 017  
Карамфила Райкова Тодорова Съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд - София 02/9219 738  
Мартин Данчев Данчев Зам.-председател на Окръжен съд – Сливен 044/616 414  
Пламен Ангелов Синков Зам.-председател на Апелативен съд -Бургас 056/859 926  
Светла Василева Даскалова-Василева  Съдия в Окръжен съд - Варна 052/616 407 s.daskalova@nncc.justice.bg
Светлин Иванов Иванов  Съдия в Окръжен съд – Бургас 056/879 460  
Светослава Николаева Колева-Ангелова  Съдия в Окръжен съд – Варна  052/616 407  
Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова Съдия в Окръжен съд - София 02/9359 150 t.grozdanova@nncc.justice.bg
Янко Димитров Янков Зам.-председател на Апелативен съд –Варна  052/686 508  

Правила за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Пр.№9/13.03.2018 г.)

__________________________________________________________________________________________________

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2019г.

Работна среща на националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела по практически въпроси, свързани с приложението на Закона за ЕЗР – 20.09.2018 г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2018г.

Работна среща на националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела и Министерство на правосъдието по правните и практически положения на националната позиция на България по Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси - 29 май 2017 г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2017г.

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България-2016г.

Първа работна среща на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Р България, проведена на 30.10.2015г. (стенограма)


Препоръки от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания

Наръчник за издаване и изпълнение на европейска заповед за арест

Сравнителен анализ на прилагането на член 4, параграф 6 от Рамково решение 2002/584 относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки

Наръчник за видеоконферентни връзки при трансграничните производства

Презентация на тема „Международно съдебно сътрудничество по наказателни дела“ от Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд

Презентация за Европейската съдебна мрежа и Европейската заповед за разследване

Презентация за Европейската заповед за разследване (на английски език)

„Съдействие в международното сътрудничество по наказателноправни въпроси за специалисти“ - Съвместен документ на Европейска съдебна мрежа и Евроюст

Насоки за ролята, задачите и за назначаването на лицата за контакт в Европейска съдебна мрежа (ЕСМ)

Заключения на ЕСМ 2018 г. относно Европейската заповед за разследване (ЕЗР)


Документ за Съвместна работна група на Европейската съдебна мрежа и Евроджъст


Доклади от международни участия на членове на мрежата

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд