Международна дейност
Доклади, анализи и решения

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И ПРОТОКОЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ, СЪДЪРЖАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ИМ СИСТЕМИ 

 

Доклад  от работно посещение на членове на Висшия съдебен съвет и представители на съдебната власт в САЩ, в периода 12-24 април 2015 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд