Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Петко Тухчиев за районен прокурор на Районна прокуратура - Добрич

Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържал се” Петко Петров Тухчиев за районен прокурор в Районна прокуратура Добрич. Другият кандидат  Павел Стойков Любенов, прокурор в Районна прокуратура Добрич получи 4 гласа „за”, 5 „против” и 14 гласа „въздържал се”.

Прокурор Тухчиев има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Назначен е като прокурор в Районна прокуратура Добрич през 2005 г., а през следващата година заема длъжността „заместник-районен прокурор”, която длъжност изпълнява до март 2015 г., когато е определен за и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура Добрич.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Тухчиев посочва като основен мотив за участие в настоящия конкурс, своя житейски и професионален опит, както и желанието си успешно да продължи и усъвършенства работата на Районна прокуратура Добрич. Той посочва, че въпреки незапълнения прокурорски щат в прокуратурата,  негова основна цел ще бъде постигане на максимална ефективност на прокурорската дейност и максимално ускоряване на времето от извършване на престъплението до неговото наказание. Освен в кадровото укрепване на Районна прокуратура Добрич, П. Тухчиев вижда резерв в повишаване компетентността и  професионалната квалификация на прокурорите. Кандидатът направи конкретни предложения за осигуряване на оптимално участие на прокурорите в съдебни заседания, чрез електронен регистър на съдебните заседания, съгласуван с Районния съд. Според него Районната прокуратура би могла да подобри медийната си политика като използва по-активно сайта на Окръжната прокуратура Добрич за публикуване на актуална информация и запознаване на обществото с дейността й.

Въпроси към кандидата зададе Румен Боев относно  възможностите за преодоляване на кадровата необезпеченост с прокурори  предвид натовареността на районната прокуратура и  резерва по отношение разследването на дела от следователи в контекста на предложениятя  за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Председателят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи Милка Итова поздрави кандидата за визията и точното дефиниране на проблемите  свързани с  провеждането на конкурси за попълване щата на районните нива и призова  прокурор Тухчиев да изрази в писмено становище конкретните си виждания и предложения за решаване на проблема с кадровата необезпеченост в районните прокуратури посредством провеждане на конкурси за първоначално назначаване.

Кандидатурата на прокурор Тухчиев бе подкрепена от членовете на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров и Даниела Костова, които се позоваха на неговия професионален  и административен опит, създадените добри взаимоотношения с Районен  съд – Добрич и предложения резерв за запазване качеството на работа на магистратите, въпреки кадровата необезпеченост  и без да се търси решение посредством командироване на прокурори от други органи на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд