Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Иван Иванов за районен прокурор на Районна прокуратура Исперих

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за” , 1 „против” и 2 „въздържал се” избра Иван Иванов Костов за районен прокурор на Районна прокуратура – Исперих. Другият кандидат Валентин Цанев Цанев, прокурор в Районна прокуратура Исперих получи 2 гласа „за“, 8 „против“ и 13 „въздържал се“.

Прокурор Иванов има над 15 години юридически стаж изцяло в Районна прокуратура – Исперих, с изключение на стажа му като съдебен кандидат в Окръжен съд - Разград. Преминал е през всички нива на прокурорската дейност - младши прокурор, прокурор, от 2006г. до 25.03.2015г. е заместник-административен ръководител, а към настоящия момент изпълнява функциите административен ръководител на Районна прокуратура Исперих.

В Концепцията си за стратегическо управление И. Иванов набелязва следните цели за развитието и мерки за тяхното достигане – подобряване срочността на разследване на досъдебните производства и качеството на прокурорската работа; използване в максимална степен на ускорените форми на разследване – незабавни и бързи производства; намаляване броя на спрените дела срещу неизвестен извършител; засилване надзора по делата от Единния каталог за корупционни престъпления; акцентиране на работата по досъдебни производства, водени срещу лица с две и повече висящи дела, по дела с определени мерки за неотклонение; намаляване до минимум на делата със срок на разследване повече от една година; извършване на неотложни ремонтни дейности на сградния фонд.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров и Соня Найденова във връзка с предприетите действия и срока, в който е преодолян проблемът с неприключилите досъдебни производства, мерките, които ще бъдат предприети за повишаване квалификацията на прокурорите, както и причините за трайната тенденция в намаляване броя на регистрираните престъпления в района на Исперих. Главният прокурор Сотир Цацаров попита предприети ли са действия за сезиране на Министерство на правосъдието и Администрацията на главния прокурор за необходимостта от предоставяне на средства за ремонт на сградата на прокуратурата и осигурени ли са такива.

Прокурор Иванов бе подкрепен от Румен Боев, който се аргументира с професионалния опит и компетентност на кандидата, успешното разрешаване на натрупаните проблеми от кандидата свързани с големия брой неприключени дела, както и с конкретиката на предложените цели и мерки в неговата концепция за управление.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд