Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Благовест Вангелов за районен прокурор на Районна прокуратура - Поморие

Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа „за” , 3 „против”  и 5  „въздържал се”  Благовест Димитров Вангелов за районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие. Другият кандидат Димо Георгиев Георгиев, прокурор в Районна прокуратура – Поморие получи 6 гласа „за” , 5 „против” и 11 „въздържал се”.

Прокурор Благовест Вангелов има над 9 години юридически стаж, от който над три години в органите на съдебната власт. В периода 2009г.-2012г. е прокурорски помощник в Апелативна прокуратура Бургас. От 28.06.2012г. е прокурор в Районна прокуратура – Момчилград, а от 2014г. е прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Вангелов определя като основна цел запазване и повишаване качеството на работата по досъдебните производства и преписките. Главен акцент ще бъде намаляване броя на върнатите от съда за допълнително разследване дела. Приоритет ще бъдат намаляване на броя на делата, приключващи с оправдателни присъди; срочното и качествено  разследване на досъдебните производства за тежки престъпления или със значим обществен интерес, както и работата по досъдебни производства срещу лица попадащи в Електронния регистър за лица с две и повече неприключени наказателни производства и такива от предходни години. Сред останалите акценти са: засилване работата по делата за престъпления включени в Единния каталог на корупционни престъпления, дела с фактическа и правна сложност; контрол върху спазването на процесуалните срокове за провеждане на разследването и мерките за процесуална принуда; оптимизиране работата на съдебната администрация; адекватна медийна политика.

Въпроси към прокурор Вангелов зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Румен Боев и Ясен Тодоров във връзка с възможностите за преодоляване на голямото текучество на разследващите органи, ефективното използване на капацитета на следователите от следствения отдел на Окръжна прокуратура – Бургас; оптималния брой на прокурорите необходими за осигуряване на нормален ритъм на работа, мерките за преодоляване на високата натовареност през летния сезон и личната му мотивация за заемане на длъжността.

Прокурор Вангелов бе подкрепен от Румен Боев и Ясен Тодоров, които се аргументираха с проявената откровеност при представянето му в конкурсната процедура, заявеният подход за откритост в работата и обръщането на институцията с „лице към хората“, предложените цели и изпълнимостта на конкретните мерки за подобряване дейността на прокуратурата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд