Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие Становище по Конституционно дело №3/2015г.

Висшият съдебен съвет прие Становище по Конституционно дело №3/2015г., което ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България.

С определение от 02.06.2015г. на Конституционния съд по конституционно дело №3/2015г. е допуснато за разглеждане искането на главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.2, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. /ЗДБРБ/ и Висшият съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна по делото.

При приемането на ЗДБРБ за 2015г. в частта му за бюджета на съдебната власт не е взет предвид проекта на ВСС, който предвижда разходи в размер на 543,7 млн. лв., осигуряващи всички законоустановени дейности на съдебната система през текущата година. С приетия с чл.2, ал.1 бюджет на съдебната власт не са осигурени средства произтичащи от законови разпоредби, както следва:

-3.0 млн. лв.- необходими за осигуровки за реално заетите щатни бройки;

-5.0 млн. лв. – необходими за изплащане на очаквани дължими обезщетения по ЗОДОВ;

-25.4 млн. лв. – необходими за актуализиране на работните заплати в органите на съдебната власт от 01.01.2015г.

С въведеното с чл.2, ал.6 от ЗДБРБ за 2015 г. ограничение единствено спрямо бюджета на съдебната власт, неизпълнението на приходите по ал.1 да не се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет, противоречи на Конституцията на Република България, поради което разпоредбата следва да бъде обявена за противоконституционна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд