Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет обяви, на основание чл.189, ал.1 и чл.178, ал.3, във връзка с чл.190 от ЗСВ, 19 /деветнадесет/ свободни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване.

Висшият съдебен съвет обяви, на основание чл.189, ал.1, във връзка с чл.180 от ЗСВ, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 15 /петнадесет/  свободни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, както следва:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

„СЪДИЯ

КОНКУРС ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ

КОНКУРС ПЪРВОНАЧАЛНО

НАЗНАЧАВАНЕ – 20%

АдмС София град

9

8

1

АдмС София област

1

-

1

АдмС Благоевград

2

2

-

АдмС Пловдив

2

1

1

АдмС Пазарджик

1

-

1

АдмС Стара Загора

2

2

-

АдмС Хасково

1

1

-

АдмС Бургас

1

1

-

ОБЩО

19

15

4

 

Преди обявяване на конкурсите с цел преодоляване на неравномерната натовареност по предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет оптимизира щатните длъжности в административните съдилища, като в най-натоварените от тях бяха разкрити нови длъжности, както следва:

в Административен съд – Пловдив - 2 /две/ нови щатни длъжности и

в Административен съд София - град8 /осем/ длъжности, от които: 1 /една/ новоразкрита щатна длъжност, 3 /три/ длъжности разкрити от Административен съд – Варна по реда на чл. 194 от ЗСВ и 4 /четири/ длъжности разкрити след съкращаване в по-ниско натоварени съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд