Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет по предложение на Комисията по предложенията и атестирането взе решение за оптимизиране на щатната численост в апелативните съдилища, като на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт съкрати една длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр. Бургас и разкри eдна длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр. Варна, считано от датата на вземане на решението (25.06.2015 г.).

Предстои обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища, след изтегляне на жребия по реда на чл. 178 от ЗСВ и предоставяне на информация от административните ръководители на съответните органи на съдебната власт за необходимата специализация за всяка от определените длъжности.

С цел своевременното провеждане на конкурса, напомняме на административните ръководители и на кандидатите, които желаят да участват в него, че е необходимо да следят стриктно наличието на актуални атестации на участниците и при липса на такива незабавно да отправят предложения за откриване на процедури за периодично атестиране по чл. 196, ал. 2 от ЗСВ.

Липсата на актуална атестация води до забавянето на конкурса, а Висшият съдебен съвет няма компетентност да инициира процедура за атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд