Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На заседанието си, проведено на 07.07.2015 г., Комисията по предложенията и атестирането взе решение да предложи на Висшия съдебен съвет да бъдат обявени за заемане чрез конкурс освен свободните към момента 27 длъжности „съдия” в апелативните съдилища и тези 6 длъжности, които предстои да бъдат освободени на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт в период до 1 /една/ година, считано от датата на решението на Висшия съдебен съвет за обявяване на свободните длъжности.

Комисията счита такова решение за целесъобразно, тъй като реалната продължителност на един конкурс е около година /от обявяването му до приключването му с встъпване в длъжност на назначените кандидати/. По тази причина би било логично предстоящите конкурси да обхващат именно такива бройки, тъй като тяхното овакантяване попада в периода на провеждането на конкурсите. Важно уточнение е, че подобно решение не би препятствало обявяване на конкурси и през следващата година /2016 г./ за заемането на освободени на друго основание длъжности.

Решението е целесъобразно и с оглед на практиката на ВСС да обявява конкурсите за върховно ниво в началото на всяка календарна година. Имайки предвид, че голяма част от назначените кандидати в тези конкурси са магистрати от апелативно ниво, в рамките на няколко месеца /до края на 2016 г./ се очаква да се освободят още длъжности „съдия” в апелативните съдилища. Това би затруднило съществено работата им и би довело до увеличаване на тяхната натовареност.

Следва да се имат предвид и нарасналите правомощия на апелативните съдилища с оглед на последните законодателни промени, което обосновава още повече необходимостта да не се допуска оставането за продължителен период от време на незаети длъжности в тези органи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд