Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На 13.07.2015 г. в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе съвместно заседание на Комисията по предложенията и атестирането, Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС и главният инспектор и инспектори на ИВСС. На срещата се обсъди провеждането на периодично атестиране на магистрати, за които има констатации в акт на ИВСС с резултати от извършена проверка, но актът не е влязъл в сила.

Присъстващите членове на ВСС, главният инспектор и инспекторите на ИВСС се обединиха около следните решения: 1. Дневните редове за заседанията на КПА да се изпращат на Инспектората към ВСС, за да може ИВСС да уведомява своевременно КПА за актове от извършени проверки за провежданите атестации; 2. Годишната програма за проверките на ИВСС да бъде съобразена с годишното планиране на атестациите на КПА; и 3. За участниците в обявените от ВСС конкурси за преместване и повишаване ИВСС да предостави на КПА извадки от актовете за извършените проверки, с оглед завършването на процедурите по атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд