Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с предстоящото обявяване на конкурсите за заемане на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища Комисията по предложенията и атестирането предлага на Висшия съдебен съвет да извърши оптимизиране на щатовете, като разкрие съответно 1 /една/ длъжност „съдия” в Апелативен съд, гр.  Пловдив и 2 /две/ длъжности „съдия” в Апелативен съд, гр. София. Предложението се прави, както с оглед данните за натовареността, така и във връзка с нарасналите правомощия на апелативните съдилища след последните законодателни промени

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд