Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Комисията по предложенията и атестирането ще внесе за одобряване от Висшия съдебен съвет списъците с кандидати за младши съдии и младши прокурори, по обявените с решения на ВСС по Протокол № 03/22.01.2015 г., т. 7 и т. 10 конкурси за младши съдии и прокурори.

По отношение на одобрените кандидати за младши съдии, КПА предлага на ВСС да изключи от списъка Калина Христова Христова - класирана на трето място, поради встъпването й в длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Враца по конкурс, обявен през 2014 г., както и да приеме отказите от участие в класирането на Константин Александров Кунчев – класиран на шестнадесето място и Гергана Живкова Троянова – класирана на шестдесет и девето място, като на тяхно място да се включат следващите класирани кандидати.

Всички кандидати следва да се явят лично /или чрез упълномощен представител/ на 29.07.2015 г. /сряда/ от 14.00 часа в зала „Тържествена” на Съдебната палата, бул. „Витоша” 2, гр. София, за да заявят писмено желанието си за назначаване съответно на длъжността „младши съдия” или „младши прокурор”.

Напомняме на кандидатите, че следва да се запознаят с направеното планиране за младши съдии и младши прокурори за обявяването на конкурсите, съобразно разпоредбата на чл. 177 от ЗСВ, прието с решение на ВСС от 22.01.2015 г. и най-вече с предстоящото освобождаване от длъжност на основание чл. 165, ал.1, т. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд