Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането прие указание по прилагането на разпоредбата на чл. 32, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, съгласно което изборът на трите акта следва да се извършва измежду всички постановени през последните 3 /три/ години от дейността на магистрата актове, през които същият реално е работил в съответния орган на съдебна власт.

Мотиви: Целта на предложеното указание е преодоляване на различното тълкуване на разпоредбата на правилата, която касае избраните на случаен принцип и избраните от кандидата 3 /три/ акта, измежду всички, постановени от него през последните 3 /три/ години от дейността му. Хронологически погледнато през последните три години от обявяване на съответния конкурс кандидатът може да е отсъствал от работа за продължителен период от време – например: отпуск поради временна неработоспособност, майчинство, отглеждане на дете, командироване извън страната, работа в европейски институции. Такива кандидати ще бъдат поставени в неравностойно положение, ако актове постановени от тях преди този хронологичен пероид от 3 астрономически години не бъдат вземани предвид. Ето защо е необходимо уточнението, че кандидатите могат да прилагат актове по техен избор и на случайния принцип измежду всички актове, постановени от тях за последните три години от реалната им дейност в съответния орган на съдебна власт.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд