Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обн. ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.,изм.с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС, обн. ДВ, бр.10/01.02.2019 г.,изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г. ) - виж приложението в doc формат:

 НЕАКТУАЛЕН образец 1 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/

 НЕАКТУАЛЕН образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/ 

образец 16 към чл.29, ал.3 - Заявление /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

образец 17 към чл.28, ал.5 - Заявление /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия, младши прокурор и младши следовател/

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка*

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка

ЗАЯВЛЕНИЕ /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/ (doc)

ЗАЯВЛЕНИЕ /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/ (doc)

 

Образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

Образец на Въпросник, приет с решение на ПК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf ; doc)


Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт (одобрена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/27.04.2017 г.) – настоящият образец на декларация не се прилага за откритите и неприключили процедури до датата на одобряването й – 27.04.2017 г.)

Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdfxls).

ПРАВИЛА за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник председатели на органите на съдебната власт /приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 3 от 24.01.2017 г./

ПРАВИЛА за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ

ПРАВИЛА за командироване на съдии, прокурори и следователи.

ПРАВИЛА за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи

 

АРХИВ

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд