Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет разкри две щатни бройки за длъжността заместник на административния ръководител „заместник-председател” на Софийски градски съд с цел кадрово укрепване ръководния състав.

На 21.07.2015г. в деловодството на Висшия съдебен съвет са постъпили предложения от председателя на Софийски градски съд Калоян Топалов, с които същия предлага на длъжности заместник-административен ръководител „заместник-председател” на Софийски градски съд да бъдат назначени:  Евелина Торос Папазян – Ангелова, Даниела Велинова Борисова – Райчинова и Десислава Любомирова Попколева.

Поради постъпване на предложенията след приключване на заседанието на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи /КПА/ същите ще бъдат разгледани на насроченото за 28.07.2015г., редовно заседание на КПА с оглед значимостта и необходимостта от срочно обезпечаване на ръководния екип.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд