Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет прие за сведение Справка за разгледаните и решени прериски от Комисия „Професионална етика и превенция на корупциятя“ /КПЕПК/ и справка за разгледаните и решени преписки, образувани по жалби и сигнали съгласно т.16 и т.17 от Вътрешните правила за организацията и дейността на КПЕПК.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд