Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Онлайн форум ще улесни обмена на информация и опит относно функционирането на ЕСПЧ и съдебната практика по прилагането на ЕКПЧ

Онлайн форум ще улесни обмена на информация и опит относно функционирането на ЕСПЧ и съдебната практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека

Форумът беше представен на кръгла маса в София, организирана от Висшия съдебен съвет

На кръгла маса Висшият съдебен съвет представи мрежа за обмен на информация за функционирането на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) и съдебната практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека.  Събитието се проведе на 7 юли 2015 г в София Хотел Балкан. Тя бе част от изпълнение на Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права, по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

На събитието присъстваха министърът на правосъдието Христо Иванов,  председателят на ВКС - Лозан Панов, Соня Найденова – представляващ ВСС, временно управляващ посолството на Кралство Норвегия - Гайр Шрьоберг, омбудсманът Константин Пенчев, членове на ВСС и съдии. Омбудсманът заяви, че силно се надява този проект да спомогне за спазването на човешките права при взимането на съдийски решения.

Сред гостите на събитието бяха и Здравка Калайджиева - съдия в Европейския съд по правата на човека с мандат 2008 - 2015 г. и Светлана Костадинова-Шал - представител на Европейския съд по правата на човека. Г-жа Калайджиева и г-жа Костадинова-Шал отбелязаха, че българските съдии не просто са стажували, а са работели наравно с членовете на Регистратурата на Европейския съд по правата на човека. Със своята отдаденост в практиката те са спомогнали за намаляването на обема на недопустимите жалби.

На кръглата маса бяха представени стажантският опит на деветте български съдии, присъединили се към Регистратурата на Европейския съд по правата на човека, и различни практики на ЕСПЧ. Бяха обсъдени и актуални проблеми на българското законодателство и съдебна ни практика. Доклади по темите „Производството по индивидуални жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) – от жалбата до решението по същество“, „Функции на българските магистрати, ангажирани в дейността на Регистратурата на ЕСПЧ“, „Принципът на субсидиарността и ролята на националния съдия като гарант за спазване на правата по Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)“, „Някои актуални проблеми на българското законодателство и съдебна практика в светлината на практиката на ЕСПЧ“ представиха Галя Русевa - съдия в Районен съд гр. Ямбол, Ивайло Йосифов - съдия в Районен съд гр. Русе и Чавдар Димитров - съдия в Административен съд гр. Бургас.

Участниците в събитието се запознаха и с изградената онлайн платформа за обмен на информация на мрежата от съдии. Темите, които могат да бъдат открити и коментирани в онлайн форума от магистратите, са свързани с функционирането и практикaтa на ЕСПЧ. Целта на форума е да създаде пряка връзка и възможност за дискусия между съдиите, стажували в ЕСПЧ и българските им колеги.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висш съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд