Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 44

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 30 юли 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. Бургас
Кандидат:
- Деница Вълкова - Петкова – съдия в Апелативен съд
гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сандански
Кандидат:
- Николай Владимиров Захманов – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
* * * * *
3. Обсъждане на мерки за осигуряване на достъпна среда в съдебните сгради за хората с увреждания - съгласно решения на ВСС по протоколи № 37/25.06.2015 г., № 38/02.07.2015 г., № 39/09.07.2015 г., № 41/16.07.2015 г. и протокол № 42/23.07.2015 г.
Поканени за участие – министъра на правосъдието и главния секретар на МП
4. Обсъждане на доклада на главния директор на ГД „Охрана” относно недостиг на личен състав за осигуряване охраната на съдебните сгради и обекти – съгласно решения на ВСС по протоколи № 37/25.06.2015 г., № 38/02.07.2015 г., № 39/09.07.2015 г., № 41/16.07.2015 г. и протокол № 42/23.07.2015 г.
Поканени за участие – министъра на правосъдието и ресорния заместник-министър на правосъдието
5. Предложение за обсъждане на действия на ВСС по прилагането на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ – съгласно решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. и протокол № 42/23.07.2015 г. ,

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

6. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Магдалена Маринова – съдия в Районен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Даниела Костадинова Начева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив /командирована в СпП гр. София.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
8. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2013 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав

КОНКУРСИ

9. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на хабилитираните преподаватели по административно право и магистрати от административните съдилища за избор на членове на конкурсна комисия по обявения с протокол № 42/23.07.2015 г. на ВСС конкурс за първоначално назначаване.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявения с протокол № 42/23.07.2015 г. на ВСС конкурс за първоначално назначаване.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховна касационна прокуратура за избор на членове на конкурсна комисия по обявения с протокол № 31/04.06.2015 г. на ВСС конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявения с протокол № 31/04.06.2015 г. на ВСС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховния административен съд за избор на членове на конкурсна комисия по обявения с протокол № 35/18.06.2015 г. на ВСС конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявения с протокол № 35/18.06.2015 г. на ВСС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Произнасяне по възражението на Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова – съдия в Районен съд гр. Пещера, против решение на Комисията по предложенията и атестирането, с което същата не е допусната до участие в конкурс за преместване чрез събеседване в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по протокол
№ 27/21.05.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

16. Проект на решение по предложение за поощряване на магистрати от Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по молбата на Евгени Димитров Георгиев – съдия в Софийски градски съд, за освобождаване от заеманата длъжност „и.ф. заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по молбата на Петя Георгиева Крънчева - Тропчева – съдия в Софийски градски съд, за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за назначаване на магистрати на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

20. Проект на решение по заявлението на Георги Христов Ханджиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, за възстановяване на длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура
гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21. Проект на решение относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение относно Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

24. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
25. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Ботевград за увеличаване щатната численост на съда с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
26. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Велико Търново за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители на длъжности: „съдебен секретар” и „съдебен деловодител”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
27. Проект на решение относно сключване на граждански договори с външни изпълнители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

28. Проект на решение относно Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

29. Проект на решение за продължаване на Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност със структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, одобряване на Концепция и проект на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.
Внася: Комисия „Публична комуникация”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

30. Проект на решение за одобряване на кандидатурите на съдии за членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.
Внася: Комисия „Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
27 юли 2015.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд