Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Заявяване на желания от кандидатите за назначаване на длъжността „младши съдия” и „младши прокурор”,

одобрени с решение на ВСС по Пр. № 42 от 23.07.2015 г.

С решение по протокол № 03/22.01.2015 г. Висшият съдебен съвет обяви на конкурс 37 длъжности за младши съдия в окръжните съдилища по предложение на Комисията по предложенията и атестирането и след извършено планиране, при съобразяване на: предложенията на административните ръководители от окръжните съдилища, предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2015 г. и освобождаванията на магистрати в съответните органи на съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ през 2018 г., както и при отчитане натовареността на съответните окръжни съдилища и финансовата обезпеченост на незаетите длъжности.

С решение по протокол № 3/22.01.2015 г. Висшият съдебен съвет обяви на конкурс 30 длъжности за младши прокурор в районните прокуратури, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането след извършено планиране, съобразно предложението на Главния прокурор на Република България.

С решение на КПА по пр. № 16/17.04.2015 за младши съдии са допуснати 953 кандидати, а за младши прокурори 1090 кандидати.

Писменият изпит за младши съдии се проведе на 4 април 2015 г. в Университета по архитектура строителство и геодезия, и до устен изпит, проведен от 14 до 22 май 2015 г., са допуснати 407 кандидати.

Писменият изпит за младши прокурори се проведе на 18 април 2015 г. в Университета по архитектура строителство и геодезия. С решение на ВСС по пр. № 21/29.04.2015 г. процедурата е върната във фазата на последното законосъобразно действие, поради оповестяване в медиите на факти за нарушения по провеждането му, съобразно което се изтеглиха чрез жребий нови конкурсни комисии.

С решение на ВСС по пр. № 24/13.05.2015 г. е определена нова дата за провеждане на писмения изпит – 6 юни 2015 г. в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Със същото решение, от участие в конкурса за младши прокурори беше отстранен кандидатът Тодор Димитров Караиванов.

След повторно проведения писмен изпит до устен, проведен от 22 до 26 юни 2015 г., са допуснати 250 кандидати.

На основание чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 42/23.07.2015 г. са поканени одобрените кандидати за назначаване на длъжността „младши съдия” и „младши прокурор”, както и същият брой от следващите по реда на класирането. в зала „Тържествена” в Съдебната палата, находяща се на бул. „Витоша” 2, на 29.07.2015 г., 14,00 часа. / ПОКАНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ СА 74, А ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ СА 60ОБЩО - 134/

На основание чл. 186, ал. 6 от ЗСВ, одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори заявяват писмено желанието си съобразно поредността на класирането, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности.

Кандидатът, който не се яви или не заяви желание губи правото си за по-нататъшно участие в процедурата и се замества от следващия кандидат по поредността на класирането. Процедурата по заявяване на желания от кандидатите за младши съдии и младши прокурори се провежда успоредно.

В рамките на обявените конкурсни длъжности за младши съдии и за младши прокурори има четирима кандидати, които са класирани и в двата конкурса, а именно:

1. Андон Вълков Вълков - класиран на 2 място в конкурса за младши прокурори и на 10 място в конкурса за младши съдии

2. Тодор Димитров Митев - класиран на 5 място в конкурса за младши съдии и 12 място в конкурса за младши прокурори

3. Йоана Николаева Вангелова - класирана на 23 място в конкурса за младши прокурори и 35 място в конкурса за младши съдии

4. Десислава Константинова Николаева – Георгиева - класирана на 27 място в конкурса за младши прокурори и 32 място в конкурса за младши съдии

На всички кандидати ще бъдат раздадени материали, които включват – заявление по чл. 27, ал. 4 от Правилата, хартиен носител на проектора с желанията, както и справка за обявените конкурсни длъжностите.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд