Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обсъди промените в Конституцията и ЗСВ

28 юли 2015 г.

 

           

 

Висшият съдебен съвет представи обобщение от проведените анкети с българските съдии и следователи за ЗИД на Конституцията на РБ и на ЗИД на ЗСВ, по принципните въпроси, чиято уредба посочените законопроекти се стремят да изменят.

Юлиана Колева и Румен Георгиев, които са членове на ВСС и на Временната комисия при ВСС за промените в Конституцията и ЗСВ представиха резултати от обработените анкетни карти с въпроси, даващи възможност на магистратите да изразят мнение по основните теми, подлежащи на изменение в КРБ и ЗСВ.

            По ЗИД на КРБ

Идеята за обособяване на две колегии – за съдии и за прокурори и следователи – в рамките на единния орган ВСС се приема от значителна част от магистратите.

Идеята за отпадане на тайното гласуване във ВСС при вземане на кадрови решения се подкрепя без нито едно възражение от изразилите мнение по този въпрос.

Значително е одобрението срещу и идеята управлението на съдебните сгради да се възложи на ВСС.

            По ЗИД на ЗСВ

Анкетираните магистрати (241 съдии и 85 следователи) отправят критика към новата редакция на текста, която оставя съмнение, че принципът на случайното разпределение действа по различен начин в съда и прокуратурата.

Анкетата на ВСС констатира масово неодобрение от страна на съдиите, прокурорите и следователите за идеята за връщане ВСС да бъде непостоянно работещ орган с постоянни комисии.

За прекия избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт на принципа „един магистрат – един глас” се одобрява от всички без изключение. Предложенията са да се увеличи възможността за избор чрез изборни пунктове по апелативните райони и чрез електронно гласуване. Т.е. провеждането на изборите да не е на общо събрание, а на регионален принцип, което значително ще увеличи броя на гласувалите.

            Анкетираните възразяват срещу ограничението за заемане на ръководните длъжности за повече от един последователен мандат. Сочи се, че този текст би противоречал на Конституцията, чл. 129 ал. 6.

         Магистратите констатират отсъствие на качествена промяна, отнасяща се до периодиката на атестиране, критериите, източниците на информация.

            Анкетата и отговорите на свободен въпрос откриват възражения срещу прехвърляне на правомощията на председателите на съдилищата по отношение представителството на съда и на съдебните служители върху съдебния администратор и главния секретар.

            Обобщено предложенията за повишаване ролята на общите събрания съдиите, предлагат да се разпишат правила за провеждането, с цел да не се стигне до последния прецедент на провеждане на делегатско събрание за избор на членове на ВСС, продължило повече от 24 часа. Има възражения срещу падащия кворум по ал. 7, при който членовете на ВСС ще могат да бъдат избрани с малко гласове.

            Заседанието се проведе в сградата на Националния институт на правосъдието за да участват и поканените магистрати. Стана ясно, че магистратите от Специализирания наказателен съд до сега не са участвали в обсъждания, но министърът на правосъдието се ангажира да ги включи в следващи тематични обсъждания, които ще се проведат през есента.

 

  • Целият доклад на Временната комисия при ВСС за промените в Конституцията и ЗСВ може да се получи от ТУК
  • Резултатите на съдиите по апелативни райони могат да се изтеглят от ТУК
  • Резултатите на следователите могат да се изтеглят от ТУК
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд