Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

                               

Днес, пред членовете на Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет /ВСС/ в зала „Тържествена” на Съдебната палата, съгласно чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт, се проведе процедура по заявяване на желания от одобрените кандидати за назначаване на длъжностите „младши съдия” и „младши прокурор”.

 

 

Бъдещите магистрати бяха приветствани от г-жа Милка Итова, председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на Висшия съдебен съвет. Позовавайки се на препоръките, дадени от Венецианската комисия и на европейските стандарти тя подчерта, че освен правните знания и умения, от изключителна важност са и личностните качества на магистрата, както и качеството на постановените от него актове.

С решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015 г., вследствие на направеното планиране, съгласно изискванията на чл. 177, ал. 1 от ЗСВ, ВСС обяви конкурс за 37 свободни длъжности за „младши съдии” и 30 свободни длъжности за „младши прокурори”.

Днес, своето желание за назначаване на съответните длъжности в органите на съдебната власт заявиха 39 кандидати за младши съдии и 31 кандидати за младши прокурори

 

В хода на процедурата, за три от органите на съдебната власт – Софийски градски съд, Окръжен съд гр. Пловдив и Районна прокуратура гр. Варна, при наличие на 1 (една) незаявена свободна длъжност във всеки, желание заявиха по двама кандидати с еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити, поради липса на разписани критерии в ЗСВ при тази хипотеза да бъде предпочетен един от двамата кандидати.

Това ще бъде съобразено при предстоящото детайлно и дългосрочно планиране на длъжностите през месец декември 2015 г., във връзка с предстоящото обявяване на конкурсите за младши магистрати през 2016 г.

Окончателният списък на одобрените кандидати предстои да бъде приет на утрешното заседание на ВСС.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от ЗСВ, одобрените кандидатите, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

В случай, че одобрен кандидат откаже да заеме избраната от него длъжност, Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, кани всички класирани кандидати след него, за заявяване на ново желание по чл. 186, ал. 6 от ЗСВ. Отказ може да бъде депозиран до започване на обучението на класираните кандидати в Националния институт по правосъдието.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд