Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет избра Деница Вълкова-Петкова за председател на Апелативен съд – Бургас

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия Деница Вълева Вълкова-Петкова за административен ръководител – председател на Апелативен съд - гр. Бургас.

Съдия Вълкова има над 19 години юридически стаж, от които над 16 в органите на съдебната власт като съдия. С решение на ВСС по протокол №31/22.07.2009 г. е повишена в ранг «съдия във ВКС/ВАС». Към момента работи като съдия в Апелативен съд – гр. Бургас, наказателно отделение.

В представянето на своята концепция пред ВСС тя очерта три основни задачи, които си е поставила: отстояване независимостта на съдиите, приемственост на добрите практики, изграждане на положителен имидж на съда и работещите в него съдии, съдебни помощници и служители.

Като цели за развитието на Апелативен съд Бургас тя посочва постигането на достъпна, предвидима и прозрачна правораздавателна дейност, вдъхваща респект и доверие, осъществявана от компетентни, почтени и мотивирани магистрати, управление на съда и делата така, че да се постигне баланс между качество и бързина, изграждане на положителен имидж на институцията. За постигането им тя посочва редица мерки – краткосрочни и дългосрочни.Сред първите са: приемствено изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие през 2015 г. и Стратегическия план за дейността на съда в периода 2012 – 2016 г., създаване на чуждоезикови версии на интернет страницата на съда, нейното актуализиране, необходимостта от ежедневен и коректен диалог с медиите, изготвяне на антикорупционна стратегия и др. Някои вече са реализирани в Апелативен съд - Бургас, като тази за безплатен електронен достъп до електронните папки по наказателни, частни граждански и частни търговски дела, командироването на магистрати, като не се допуска такова за продължителен срок.

В дългосрочен план тя ще работи за възможността да се свиква Общо събрание по предложение само на един от съдиите в Апелативен съд – Бургас, както и този съд да е пилотен съд за електронното правосъдие.

Концепцията на съдия Вълкова и професионалната й дейност бяха дискутирани активно с членовете на ВСС.

Кандидатурата й бе подкрепена от члена на ВСС Юлиана Колева, която подчерта, че сравнително рядко има кандидатури на такова високо ниво, че съдията притежава прецизни правни познания, изразени в нейните съдебни актове, достатъчно енергия да работи и да поема отговорностите на апелативния съд. Подчерта още, че организационните си качества е доказала в работата си като заместник-министър, и като двигател на проекта за електронно правосъдие, а и в момента подпомага усилията на Министерство на правосъдието в тази посока. Юлиана Колева наблегна и върху работата й по измененията на Закона за съдебната власт от 2012 г. относно обезщетения на национално ниво за забавено правосъдие.

Румен Георгиев и Юлия Ковачева – членове на ВСС, също подкрепиха кандидатурата на съдия Вълкова с мотивите, че добре познават работата й по въвеждане на електронното правосъдие и е тя има куража да отстоява при различни конюктурни промени една и съща позиция.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов заяви, че няма да подкрепи кандидатурата на Деница Вълкова, поради недостатъчно административен опит и осъдително решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Касабова срещу България” от 2011 г., свързано с наказателно производство, по което съдия Вълкова е участвала.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд